Άρθρο 10 Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Ανταγωνισμού – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 7, 14, αντικατάσταση παρ. 3 και 11 και προσθήκη παρ. 8Α και 17 στο άρθρο 12 ν. 3959/2011 (Άρθρα 4 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1)

 

Στο άρθρο 12 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), α) προστίθενται νέα τέταρτο, έκτο και έβδομο εδάφια και αντικαθίσταται το εδάφιο πέμπτο στην παρ. 1, β) αντικαθίστανται το πρώτο, δεύτερο, πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφια και καταργούνται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2, γ) αντικαθίσταται η παρ. 3, δ) αντικαθίστανται τα πρώτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια στην παρ. 7 και προστίθενται δύο νέα εδάφια στο τέλος αυτής, ε) προστίθεται παρ. 8Α, στ) αντικαθίσταται η παρ. 11, ζ) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 14, η) προστίθεται παρ. 17 και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Επιτροπή Ανταγωνισμού
1. Συνιστάται Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Τα μέλη της απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Τα μέλη της δεν λαμβάνουν, ούτε ζητούν οδηγίες από την Κυβέρνηση ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν παύονται για λόγους που συνδέονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή την άσκηση των εξουσιών τους. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α` 220). Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει νομική προσωπικότητα, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρέπει να διαθέτει επαρκές ειδικευμένο προσωπικό και οικονομικούς, τεχνικούς και τεχνολογικούς πόρους, αναγκαίους για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων και την αποτελεσματική άσκηση των εξουσιών της.
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποτελείται από δέκα (10) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, έξι (6) Εισηγητές και δύο (2) τακτικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον νομικό και στον οικονομικό τομέα, ιδίως σε θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελούν, κατά τον χρόνο που κατέχουν τη θέση τους, σε αναστολή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Με την απόφαση διορισμού καθορίζεται εάν τα δύο (2) τακτικά μέλη είναι πλήρους και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης. Εφόσον τα μέλη της Επιτροπής που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.), σε σχέση με την αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως μελών Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα δύο (2) αναπληρωματικά μέλη πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα με τα δύο (2), αντίστοιχα, τακτικά μέλη που αναπληρώνουν όταν αυτά απουσιάζουν ή κωλύονται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, ο Αντιπρόεδρος από τον Εισηγητή που είναι αρχαιότερος κατά τον διορισμό και ο Εισηγητής αναπληρώνεται από άλλον Εισηγητή κατά την πιο πάνω αρχαιότητα κατά τον διορισμό.
3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγονται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 101Α του Συντάγματος. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αμελλητί στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη διορισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση. Μέχρι να επέλθει η αναγκαία τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγονται, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Η επιλογή των υποψήφιων Εισηγητών και των δύο (2) τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, βάσει καταλόγου υποψηφίων, ο οποίος καταρτίζεται από Επιτροπή Επιλογής, ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνει εξεταστική διαδικασία, αλλά κατάθεση ατομικού φακέλου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα άρθρα 75 έως 80 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), καθορίζονται η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού, η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας. Η πρώτη φάση επιλογής γίνεται από ανεξάρτητη πενταμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, β) τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ή, εάν έχει λήξει η θητεία του, από εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ορίζεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τα ανωτέρω, γ) ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού εγνωσμένου κύρους που υποδεικνύεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δ) ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. με εξειδίκευση στα οικονομικά του ανταγωνισμού εγνωσμένου κύρους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ε) τον εμπειρογνώμονα που ορίστηκε από τον Γενικό Διευθυντή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22. Η Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων, με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των σχετικών θέσεων και υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον διπλάσιο αριθμό των θέσεων, στον κατάλογο περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι. Σε δεύτερη φάση, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιλέγει από τον κατάλογο τους υποψηφίους οι οποίοι θα πληρώσουν τις κενωθείσες θέσεις με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Αν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν εγκρίνει έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες υποψηφίους, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτείνει εναλλακτικούς υποψηφίους από τον κατάλογο των υποψηφίων. Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο κατάλογος των υποψηφίων, χωρίς να έχει επιτευχθεί σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τον απαραίτητο αριθμό υποψηφίων ώστε να υπάρξει νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 15, πραγματοποιείται νέος διαγωνισμός. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και οι Εισηγητές διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Εισηγητών και των λοιπών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η διαδικασία διορισμού των μελών της Επιτροπής κινείται κάθε φορά δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προηγούμενων μελών.

Αν πεθάνει, παραιτηθεί ή εκπέσει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διορίζεται νέος Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος ή νέο μέλος για πλήρη θητεία. Μέχρι τον διορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου ή νέου μέλους, η λειτουργία της Επιτροπής δεν διακόπτεται, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 15. Δεν μπορούν να οριστούν μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα πρόσωπα που έχουν εκπέσει από την ιδιότητα του μέλους αυτής για τους λόγους που ορίζονται στον παρόντα νόμο. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποχωρούν αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού τρίτου έτους της ηλικίας τους και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού έτους της ηλικίας τους.
4. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και αναπληρωματικά, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, γνωστοποιούν στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την παροχή υπηρεσίας, συμβουλής, εργασίας ή έργου, που έχουν αναλάβει με εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν από την έναρξη της θητείας τους. Αντίστοιχη υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού υφίσταται και για κάθε έργο, εργασία, υπηρεσία, συμβουλή ή εντολή που παρέχουν τα μέλη της Επιτροπής που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εφόσον από τις πιο πάνω γνωστοποιήσεις προκύπτει προηγούμενη ή υφιστάμενη σχέση του μέλους με επιχείρηση που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα σε υπό εξέταση υπόθεση, τεκμαίρεται κώλυμα συμμετοχής του στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη συζήτηση και λήψη απόφασης που σχετίζεται με την επιχείρηση αυτή.
5. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού τα οποία δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα επιχειρηματική ή μη που δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και αναπληρωματικά, η άσκηση καθηκόντων μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ, με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
6. Για τα μέλη ή τους αναπληρωτές, για τους οποίους προκύπτει ζήτημα ασυμβίβαστου κατά την παρ. 5, αποφασίζει το πειθαρχικό συμβούλιο που προβλέπεται στο άρθρο 13. Σε εκτέλεση της απόφασης εκδίδεται πράξη του αρμόδιου για το διορισμό του μέλους οργάνου.
7. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Εισηγητή και του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους, της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ασυμβίβαστη με την οποιασδήποτε μορφής κατοχή θέσης στην Προεδρία της Κυβέρνησης ή στο ιδιαίτερο γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού ή Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) περί άμισθων ειδικών συμβούλων, για μία πενταετία μετά από τη λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Εισηγητών και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ασυμβίβαστη με την εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β` βαθμού συγγένεια ή συζυγική σχέση ή σχέση βάσει συμφώνου συμβίωσης με πρόσωπο που είναι μέλος της Κυβέρνησης. Τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου ισχύουν κατά τον χρόνο διορισμού και καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση ενός από τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Εισηγητή ή του μέλους, τακτικού ή αναπληρωματικού, αντίστοιχα, με την έκδοση σχετικής πράξης. Η παρούσα αρχίζει να ισχύει με την έναρξη ισχύος του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και τα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου δεν είχε παρέλθει κατά τον χρόνο διορισμού τους πενταετία από τη λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης, ή εφόσον, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου, το ασυμβίβαστο υφίσταται κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της. Τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται εφόσον για το υπηρετούν πρόσωπο διατυπώθηκε θετική γνώμη με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) τουλάχιστον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κατά τη διαδικασία διορισμού του.
Αποκλείεται ο διορισμός μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο οποίο έχει επιβληθεί η ποινή οριστικής παύσης ως μέλους σε άλλες ανεξάρτητες αρχές για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη θέση του σε οριστική παύση. Σε περίπτωση επιβολής εντός διετίας δύο πειθαρχικών ποινών προστίμου σε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωμα, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδίκαια από τη θέση του.
8. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις ή από τρίτους που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους.
8Α. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι αναπληρωτές τους έχουν υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας.
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού υποχρεούνται στην τήρηση εμπιστευτικότητας πληροφοριών σχετικών με επιχειρηματική δραστηριότητα των οποίων έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για τέσσερα (4) έτη μετά τη λήξη της θητείας ή την αποχώρησή τους.
9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.
10. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και αναπληρωματικά, δεν επιτρέπεται, μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά ή αναπληρωματικά, δεν επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της θητείας του.
11. Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου, στην παρ. 12 του άρθρου 12, στην παρ. 13 του άρθρου 13Α και στην παρ. 8 του άρθρου 15 και αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α` 26). Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου πλην της περίπτωσης της παρ. 8 του άρθρου 15. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης έκπτωσης και οριστικής παύσης κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν, η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν μπορεί να λήξει πρόωρα με απόφαση ή πράξη δημόσιας αρχής, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.
12. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α` 26) και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους, διορίζεται αναπληρωματικό μέλος, η θητεία του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή.
13. Οι αποδοχές των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης κατά συνεδρίαση που χορηγείται στα μέλη της, καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010 (Α` 40). Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για θέματα της αρμοδιότητάς τους και για τον γραμματέα της κάθε υπόθεσης. Οι υπάλληλοι που αποζημιώνονται για να συμμετέχουν κατά τα ανωτέρω στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους πέντε (5).
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζεται το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης, των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Εισηγητών και των λοιπών μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για εκτέλεση υπηρεσίας. Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3833/2010 (Α` 40).
15. Οι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος ή δικηγόροι με έμμισθη εντολή, εφόσον διορίζονται μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μπορούν να απαλλάσσονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για το χρόνο που συμμετέχουν στην Επιτροπή, λαμβάνοντας το σύνολο των αποδοχών και των επιδομάτων της οργανικής τους θέσης, σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για τα μέλη της Επιτροπής που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός, για όλα τα παραπάνω μέλη, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, σε καμία δε περίπτωση η συμμετοχή τους δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υπηρεσιακή τους κατάσταση ή θέση.
16. Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη υποβάλλουν κατ` έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από το ν. 3213/2003 (Α` 309).
17. Σε περίπτωση διορισμού υπαλλήλου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου, ή Εισηγητή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά το πέρας της θητείας αυτού και αποσπάται για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών ή μετατάσσεται σε άλλη Υπηρεσία του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις διαδικασίες του ενιαίου συστήματος κινητικότητας που προβλέπεται από τον ν. 4440/2016 (Α’ 224).»

 • 27 Αυγούστου 2021, 17:54 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΑΖΑΚΗΣ

  1) To άρθρο 10 παρ.2 ορίζει ότι μέλη της Επιτροπής που έχουν εκπέσει για λόγους που ορίζονται στον παρόντα νόμο δεν μπορούν να διοριστούν εκ νέου, ανεξαρτήτως αν ο λόγος αυτός έχει σταματήσει να υφίσταται. Η διάκριση δε αυτή είναι δυσμενέστερη σε σχέση με παυθέντα μέλη άλλων ανεξάρτητων αρχών, για τα οποία το εν λόγω άρθρο προβλέπει απαγόρευση διορισμού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για 10ετία.
  2) Παρά το γεγονός ότι η θέσπιση ασυμβίβαστων αποσκοπεί στην θωράκιση της ανεξαρτησίας των μελών της Επιτροπής έναντι ενδεχομένων πολιτικών επιρροών, εν προκειμένω έχει καταργηθεί η προισχυσασα μέχρι τον Αύγουστο 2019 διάταξη (αρ. 12 παρ. 7 Ν. 3959/2011) που προέβλεπε ως ασυμβιβαστο την συγγένεια μέχρι β βαθμού η συζυγική σχέση με μέλος του ελληνικού η ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (επιπλέον της συγγένειας με μέλος της Κυβέρνησης).
  3) Με το άρθρο 10 παρ.3 του ν/σ θεσμοθετείται διάκριση στον τρόπο επιλογής και διορισμού των μελών της Επιτροπής: ενώ ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα συνεχίζουν να διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με εισήγηση του αρμόδιου υπουργού και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου, οι εισηγητές και τα λοιπά μέλη της θα διορίζονται από τον αρμόδιο υπουργό με γνώμη της Επιτροπής Θεσμών, μετά από προεπιλογή που θα διενεργεί Επιτροπή απαρτιζόμενη από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δυο καθηγητές πανεπιστημίου (ένας προτεινόμενος από την ίδια την Επιτροπή Ανταγωνισμου και ένας από τον τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης [Ο.Ο.Σ.Α]) και έναν εμπειρογνώμονα της Κομισιόν.
  Η διάκριση αυτή φαίνεται να αποσκοπεί στον διορισμό των επικεφαλής της Επιτροπής με αμιγώς πολιτικά κριτήρια, ενώ των λοιπών μελών με κατ’ επίφαση τεχνοκρατικά κριτήρια, εφόσον τελούν υπό την έγκριση του εκάστοτε Προέδρου της Επιτροπής αλλά και των προαναφερόμενων Διεθνών Οργανισμών (ΟΟΣΑ-Κομισιόν), οι οποίοι αίφνης αποφασίζουν σε θεσμικό επίπεδο για την επιλογή μέλους Ανεξαρτήτης Αρχής της Ελλάδας.

 • 26 Αυγούστου 2021, 10:55 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ – ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ

  Η ρύθμιση-προσθήκη στο αρθ.12 παρ.7 Ν3959/2011, σύμφωνα με την οποία το νεοθεσπιζόμενο ασυμβίβαστο καταλαμβάνει και τα νυν υπηρετούντα πρόσωπα είναι αντίθετη προς το γράμμα και το σκοπό της Οδηγίας 2019/1 , η οποία στο αρθ.4 παρ. 3& 4 & στο αρθ.17 του προοιμίου αυτής προβλέπει ρητά ότι οι προϋποθέσεις παύσεως και διορισμού πρέπει να ορίζονται εκ των προτέρων στην εθνική νομοθεσία. Η θεμελιώδης αυτή διάταξη της Οδηγίας έχει παραλειφθεί πλήρως στην παρούσα ενσωμάτωση. Επί πλέον , η παρ.7 περιέχει και αντίφαση , διότι, ενώ αναγράφεται ότι τα ασυμβίβαστα ισχύουν κατά το χρόνο του διορισμού , εν τούτοις , στο επόμενο εδάφιο , αναγράφεται ότι καταλαμβάνουν και τα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα, δηλαδή τα πρόσωπα , για τα οποία δεν ίσχυε το νέο ασυμβίβαστο κατά το διορισμό τους.

 • Η αύξηση του αριθμού των μελών δεν συνεπάγεται την επίταση της ευθύνης και της ανεξαρτησίας κατά τη λήψη των αποφάσεων. Θα μπορούσε να προβλεφθεί προς τον σκοπό ενίσχυσης της ανεξαρτησίας ότι τα μέλη της ΕΑ (ασκούντα αποφασιστική αρμοδιότητα) δεν μπορεί να προέρχονται από το υπαλληλικό προσωπικό της ΕΑ (εν ενεργεία), εκτός αν έχει περάσει 5ετία από την παύση της εργασίας τους σε αυτήν (μείωση εξαρτήσεων, μη εργαλειοποίηση θέσεων κοκ). Η αναβάθμιση, δε, του αξιόλογου προσωπικού της ΕΑ θα μπορούσε να γίνει με άλλες προβλέψεις (μισθολογικούς, κα).