Άρθρο 15 Κατάργηση ΟΜ.Ε.Α

1. Συσταθείσα ΟΜ.Ε.Α. δύναται να καταργηθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής στην έδρα της οποίας έχει συσταθεί , όταν δεν πληρεί  πλέον την αναγκαία  προϋπόθεση της σύστασης της ή όταν δεν ανταποκρίνεται στην αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2.

2. Σε περίπτωση κατάργησης ΟΜ.Ε.Α., οι  Εθελοντές Ακτοφύλακες, εφόσον το επιθυμούν, δύναται να μετεγγραφούν σε άλλη ενεργή ΟΜ.Ε.Α., άλλως ισχύουν τα οριζόμενα στο εδαφ. β παρ. 5 άρθρο 4.

3. Στην περίπτωση κατάργησης ΟΜ.Ε.Α., ο εξοπλισμός και τα κάθε είδους μέσα, που έχουν καταγραφεί στο βιβλίο της παρ. 2 του άρθρου 11 μέχρι και την ημέρα κατάργησης, αποτελούν εξοπλισμό και μέσα της ΕΠ.ΑΚΤ. Περί της διάθεσής τους σε άλλη ή άλλες ενεργές ΟΜ.Ε.Α. αποφασίζει ο Αρχηγός του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από σχετική εισήγηση του Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ., το οποίο διαγράφει την καταργηθείσα ΟΜ.Ε.Α. από το τηρούμενο αρχείο.