Άρθρο 14 Δωρεές

1. Η ΟΜ.Ε.Α. επιτρέπεται να αποδεχθεί δωρεές από εθελοντή ή τρίτο πρόσωπο ή οποιοδήποτε φορέα, οι οποίες έχουν σχέση με ναυτιλιακό, υλικοτεχνικό εξοπλισμό, πλωτά, χερσαία ή εναέρια μέσα καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο ή υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της αποστολής της.

2. Η δωρεά γίνεται αποδεκτή με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δωρεών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, προς τον οποίο έχει γίνει η πρόταση.