Άρθρο 6 Σύσταση Επιτελικού Γραφείου ΕΠ.ΑΚΤ

1. Συνιστάται στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επιτελικό Γραφείο ΕΠ.ΑΚΤ. (εφεξής Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.), υπαγόμενο στον Κλάδο Αστυνομίας και Τάξης, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταγραφή των ΟΜ.Ε.Α., το συντονισμό, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του έργου τους, δια των Προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών στην έδρα των οποίων έχουν συσταθεί. Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται η στελέχωση καθώς και κάθε σχετικό θέμα που αφορά στη λειτουργία του.

2. Το Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ. συνεργάζεται με τα καθ΄ ύλην αρμόδια όργανα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που σχετίζονται άμεσα με το έργο και τη δράση των ΟΜ.Ε.Α.

 • 31 Ιουλίου 2011, 11:58 | Δημήτρης Ζέρβας

  Προτείνω την προσθήκη άρθρου αντίστοιχο κάπως με αυτό που υπάρχει στο 1951/91 για την ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων:
  1.Σε περιοχές όπου παρουσιάζεται αυξημένη θαλάσσια ή παραθαλάσσια δραστηριότητα και βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από Λιμενική Αρχή δύναται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ύστερα από εισήγηση του Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ. να ιδρύονται Φυλάκια ΕΠ.ΑΚΤ.
  2.Τα Φυλάκια ΕΠ.ΑΚΤ. στελεχώνονται από τουλάχιστον δύο ΟΜ.Ε.Α και υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στην οικεία Λιμενική Αρχή.
  3.Ο κανονισμός λειτουργίας των Φυλακίων ΕΠ.ΑΚΤ. καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
  4.Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των καθ’ ύλη συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι διαδικασίες, οι υποχρεώσεις των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την στέγαση των Φυλακίων ΕΠ. ΑΚΤ.