Άρθρο 3 Απόκτηση ιδιότητας του Εθελοντή / Εθελόντριας Ακτοφύλακα

1. Η ΕΠ.ΑΚΤ. αποτελείται αποκλειστικά από Εθελοντές και Εθελόντριες Ακτοφύλακες.

2. Υποψήφιος Εθελοντής Ακτοφύλακας/ Εθελόντρια  Ακτοφύλακας (εφεξής Εθελοντής Ακτοφύλακας) δύναται να είναι κάθε Έλληνας και Ελληνίδα υπήκοος ή υπήκοος κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτου Κράτους ηλικίας 18 έως 60 ετών που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, κατά την τελευταία τουλάχιστον τριετία, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι, για να αποκτήσουν την ιδιότητα του εθελοντή, υποβάλλουν αίτηση στη Λιμενική Αρχή του τόπου μόνιμης διαμονής ή παραθεριστικής κατοικίας τους. Η αίτηση είναι ατομική και συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε περίπτωση πολίτη προερχόμενου από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόου τρίτου Κράτους.

β. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν όλα τα νόμιμα προσόντα για την απόκτηση της ιδιότητας του εθελοντή και ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία-προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην αίτησή του είναι αληθή. Ειδικότερα, στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνονται τα εξής:

αα. γνωρίζει και υποστηρίζει την αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ.

ββ. επιθυμεί την εθελοντική συμμετοχή του σε δράσεις που σχετίζονται με χερσαία, πλωτά, εναέρια μέσα, ραδιοεπικοινωνίες ή και άλλους υποστηρικτικούς τομείς του έργου των Λιμενικών Αρχών.

γγ. γνωρίζει κολύμβηση, ομιλεί και γράφει την ελληνική γλώσσα και δεν έχει υποβάλλει αντίστοιχη αίτηση σε άλλη Λιμενική Αρχή της Χώρας.

γ. Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση ή Δίπλωμα γνώσεων ή δεξιοτήτων, που ενδεχομένως κατέχει. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις ή Διπλώματα έχουν εκδοθεί από Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτο κράτος, γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι επίσημα μεταφρασμένα και συνοδεύονται από επίσημα θεωρημένη και μεταφρασμένη βεβαίωση περί της γνησιότητας του περιεχομένου τους, από την οικεία Πρεσβευτική ή Προξενική Αρχή του Κράτους έκδοσής τους.

δ. Ιατρική βεβαίωση από αρμόδιο κρατικό φορέα, για την καλή σωματική και ψυχική του υγεία. Η υγεία και καταλληλότητα βεβαιώνονται από ιατρό παθολόγο ή ιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής και ψυχίατρο.

ε. Αποδεικτικό ασφάλισης, ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα.

στ. Αποδεικτικό Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

ζ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου προκειμένου να διαπιστώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται για αδικήματα που προβλέπονται για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

4. Ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής ορίζει με απόφασή του, ισχύος δύο ετών, τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από βαθμοφόρους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία ελέγχει την πληρότητα και των δικαιολογητικών της παραγράφου 3 και συντάσσει πρακτικό στο οποίο γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την ένταξη ή μη του υποψηφίου στη δύναμη της ΕΠ.ΑΚΤ. Οι απορριφθείσες αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα επιστρέφονται στους αιτούντες.

5. Οι υποψήφιοι που γίνονται αποδεκτοί εντάσσονται στη δύναμη της ΕΠ.ΑΚΤ. που εδρεύει στον τόπο υποβολής της παραπάνω αίτησης και προμηθεύονται «Δελτίο Ταυτότητας Εθελοντή Ακτοφύλακα», το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης,  Ευαισθητοποίησης του Πολίτη και Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην οποία εφεξής τηρείται και το «Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Ακτοφυλάκων».

6. Με την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο, απονέμεται στους Εθελοντές Ακτοφύλακες, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο βαθμός του «Εθελοντή Ακτοφύλακα» εξαιρουμένων των περιπτώσεων του εδαφ. α της παρ. 6 του άρθρου 9.

7. Το έργο του εθελοντή είναι τιμητικό και άμισθο. Ο Εθελοντής Ακτοφύλακας μετέχει σε εθελοντικές δράσεις σύμφωνα με τις γνώσεις και τις δυνατότητές του.

8. Ο όρος «Εθελοντής Ακτοφύλακας» αναφέρεται αποκλειστικά στους πολίτες που είναι καταγεγραμμένοι στο «Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Ακτοφυλάκων».

 • 3 Αυγούστου 2011, 23:19 | Μ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΞΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΠΟΝΑΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

 • 1 Αυγούστου 2011, 17:58 | Βασίλης Καραβίτης

  α) Ακόμη και σε μιά εθελοντική προσφορά υπηρεσίας, η γραφειοκρατική νοοτροπία του κράτους γίνεται ισχυρά ορατή. Είναι απαράδεκτο να ζητάμε αυτό το πλήθος των δικαιολογητικών από ανθρώπους που μόνο εθελοντικά θέλουν να εργασθούν και να προσφέρουν! Οι δημόσιες υπηρεσίες, με το πλήθος των ελάχιστα εργαζομένων υπαλλήλων τους, να αναλάβουν την αυτεπάγγελτη συλλογή των πιστοποιητικών που απαιτούνται κι αυτά να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό. Μία αίτηση/δήλωση με όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζει η υπηρεσία νομίζω θα αρκούσε και να θεωρηθεί ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ειλικρινής. ‘Αλλωστε σήμερα σχεδόν όλοι οι πολίτες κατέχουν άδεια οδήγησης οχήματος, η οποία καλύπτει πολλές από τις προϋποθέσεις για την προσφορά εθελοντικής εργασίας στην ακτοφυλακή.
  β) Η ηλικία των 60 ετών να μην είναι το όριο. Υπάρχουν πολίτες 70+ ετών που είναι άκρως θαλεροί και με ακέραιες τις πνευματικές τους ικανότητες. ‘Αλλωστε για τον χειρισμό, π.χ. τηλεπικοινωνιακών μέσων ή η/υ από ξηράς δεν απαιτείται άκρα φυσική ρώμη!

 • 1 Αυγούστου 2011, 09:35 | Αλέξανδρος ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

  Παρακαλώ να διαγραφεί η άστοχη παρατήρησή μου για τη βεβαίωση από ιδιώτες ιατρούς.

 • 1 Αυγούστου 2011, 08:35 | Αλέξανδρος ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

  Μια λίγο πιο γενική παρατήρηση:Χρειάζεται οι Δημόσιες Υπηρεσίες να καταρτίσουν υπαλλήλους τους σε σύγχρονες μεθόδους Διοίκησης και Διαχείρισης του προσωπικού.Με βάση τέτοιες μεθόδους να γίνεται η επιλογή,η αξιολόγηση, έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης κάποιου για ένταξή του ως εθελοντής στο Λιμενικό,στο Π.Σ. ενδεχομένως στο Ε.Κ.Α.Β. ή αλλού και φυσικά η αξιοποίησή του.
  Τέτοιες μέθοδοι είναι γνωστές και εύκολα διαθέσιμες.
  Όπως επισημάναμε και στη συζήτηση για τον εθελοντισμό στο Π.Σ.,είναι πλέον η ώρα να αναλάβουν οι πολίτες τη Πολιτική Προστασία.Αρκεί να γίνει ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ και με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους.
  Σχετικά με το δ.:Να γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις από ιδιώτες γιατρούς;
  Τέλος,μήπως είναι χρήσιμο να μπούμε σταδιακά στη λογική των ειδικοτήτων
  (π.χ.:ναυαγοσώστης,τεχνικός Α’Βοηθειών,Επικοινωνιών) για ακόμα καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού;

 • 28 Ιουλίου 2011, 21:34 | Σεραφειμ Τσιουγκρης

  Να αγκαλιασουν τους εθελοντες το προσωπικο που υπηρετει στο ΛΣ,ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ πηγαν διπλα τους να τους βοηθησουν,ειναι σημαντικο να δει ο νεος που θα γινει εθελοντης να τον καλοδεχονται στην υπηρεσια,ο επαγγελματιας μονο κερδος θα εχει ουτε η εξελιξη του θα επηρεαστει,ουτε ο μισθος του θα μειωθει απο κοινου με τους εθελοντες να προσφερουν στην πατριδα και τον συνανθρωπο.Ο θεσμος ειναι παγκοσμιος και καιρος ηταν να ερθει και στη χωρα μας!