Άρθρο 8 Εκπαίδευση Εθελοντών Ακτοφυλάκων

1. Ως εισαγωγική εκπαίδευση των Εθελοντών Ακτοφυλάκων θεωρούνται οι γνώσεις (επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές) και δεξιότητες που κατέχονται από αυτούς κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και σχετίζονται με το έργο και την αποστολή τους.

2. Επιθυμητές γνώσεις και δεξιότητες είναι κυρίως οι ακόλουθες: ναυτικός, επαγγελματίας αλιέας ή ερασιτέχνης, κυβερνήτης επαγγελματικού σκάφους, απόφοιτος Σχολείων Ειδικών Δυνάμεων, εκπαιδευτής χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ξυλουργός, σιδηρουργός, επισκευαστής τηλεπικοινωνιακών συσκευών, μηχανολόγος & μηχανικός κάθε είδους κινητήρων, συντηρητής κάθε είδους κινητήρων, ναυπηγός, ιστιοπλόος επαγγελματίας και ερασιτέχνης, δύτης, αυτοδύτης, αθλητής ή γυμναστής υγρού στίβου, ναυαγοσώστης, διασώστης, ναυτοπρόσκοπος, πρόσκοπος και ιατρός.

3. Η θεωρητική εκπαίδευση των Εθελοντών Ακτοφυλάκων, η οποία υποχρεωτικά σχετίζεται με τις αρμοδιότητες των ΟΜ.Ε.Α., καθορίζεται από το Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ., μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., και επικαιροποιείται όποτε κρίνεται απαραίτητο.

4. Με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκδίδεται Εγχειρίδιο Διδακτέας Ύλης (εφεξής Ε.Δ.Υ.), στο οποίο περιλαμβάνονται κυρίως οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

α. Νομοθεσία περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και καταπολέμησης της ρύπανσης στη θάλασσα και τις ακτές.

β. Διατάξεις περί ασφάλειας ερασιτεχνικού σκάφους κάθε τύπου και είδους και θαλασσίων μέσων αναψυχής.

γ. Διατάξεις περί ασφαλούς κίνησης και κυκλοφορίας ερασιτεχνικού σκάφους κάθε τύπου και είδους και θαλασσίων μέσων αναψυχής.

δ. Το αντικείμενο της πρακτικής εκπαίδευσης των Εθελοντών Ακτοφυλάκων

5. Η ανωτέρω θεωρητική εκπαίδευση παρέχεται στις ΟΜ.Ε.Α., σύμφωνα με το Ε.Δ.Υ., ως εξής:

α. Κατά τη σύσταση εκάστης ΟΜ.Ε.Α, από τα κατά εκπαιδευτικό αντικείμενο εξειδικευμένα στελέχη  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της Λιμενικής Αρχής, που ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου της.

β. Μετά την εγγραφή νέων μελών στην ΟΜ.Ε.Α., οι ήδη εκπαιδευθέντες Εθελοντές Ακτοφύλακες, με τη συνδρομή των ανωτέρω στελεχών της Λιμενικής Αρχής, μεριμνούν για την εκπαίδευση των νέων μελών υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της.

γ. Οι Προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών, ανάλογα με τις  συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες των μελών της ΟΜ.Ε.Α., καθορίζουν το πρόγραμμα της θεωρητικής τους εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Συντονιστή της ΟΜ.Ε.Α.

 

6. Η πρακτική εκπαίδευση παρέχεται στις ΟΜ.Ε.Α. μέσω ασκήσεων, σύμφωνα με το Ε.Δ.Υ., που διοργανώνονται με βάση πρόγραμμα το οποίο εκπονείται από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής και εκτελείται από εξειδικευμένα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της οικείας Λιμενικής Αρχής.

7. Με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθορίζονται οι εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις των εθελοντών των ΟΜ.Ε.Α., στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας.

8. Η ανωτέρω θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους Εθελοντές Ακτοφύλακες, με εξαίρεση τους αναφερόμενους στο εδάφ. α, παρ. 6 του άρθρου 9.

9. Στους Εθελοντές Ακτοφύλακες μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής τους εκπαίδευσης απονέμεται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πιστοποιητικό παρακολούθησης, ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται από το Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.

10. Για τους εθελοντές Ακτοφύλακες του εδάφ. β, παρ. 5 του άρθρου 4, ισχύουν, κατ΄ αναλογία, όσα προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

  • 1 Αυγούστου 2011, 17:30 | Βασίλης Καραβίτης

    Παρ. 2: Θα μπορούσε να είναι και ερασιτέχνης χειριστής ταχυπλόου. Γιατί μόνο ιστιοφόρου; Υπάρχουν χιλιάδες ερασιτέχνες χειριστές ταχυπλόων που διαθέτουν σκάφη σε όλες τις περιοχές της χώρας και που, ενδεχομένως, θα είχαν τη διάθεση να τα χρησιμοποιήσουν για τον ρόλλο του εθελοντή ακτοφύλακα. ‘Ισως, σ’ αυτήν την περίπτωση, πρέπει να τεθούν προδιαγραφές για το μέγεθος αυτών των σκαφών, ώστε να μην διακινδυνεύεται η ασφάλεια της πλεύσης σε αντίξοες συνθήκες, με μικρά και ευάλωτα σκάφη.

  • 29 Ιουλίου 2011, 02:28 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

    Οι εθελοντές θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν σχολεία με μέριμνα του Λιμενικού Σώματος τα οποία θα βελτιώνουν / συντηρούν τις ήδη δηλωθείσες δεξιότητες τους (πχ δύτης) ή ακόμα ακόμα να αποκτούν καινούργιες δεξιότητες εφόσον το επιθυμούν.

  • 29 Ιουλίου 2011, 02:58 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

    στο 2 θα πρέπει να προστεθεί και όσοι είχαν κατά τη θητεία τους θαλλάσια υπηρεσία σε πλοία του ΠΝ