Άρθρο 4 Σύσταση Ομάδων Επικουρικής Ακτοφυλακής

1. Στις έδρες των Λιμενικών Αρχών της Επικράτειας καθώς και των υπαγομένων σε αυτές Λιμενικών Σταθμών, συνιστώνται Ομάδες Επικουρικής Ακτοφυλακής (εφεξής ΟΜ.Ε.Α.) με απόφαση του Προϊσταμένου κάθε Λιμενικής Αρχής  που αποτελούνται από Εθελοντές Ακτοφύλακες.

2. Οι ΟΜ.Ε.Α. υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής στην έδρα της οποίας συνιστώνται.

3. Σε κάθε ΟΜ.Ε.Α. ο αρχαιότερος Εθελοντής Ακτοφύλακας κατά βαθμό, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 9, ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής ως Συντονιστής της ΟΜ.Ε.Α. Στην περίπτωση που κατά τη σύσταση της ομάδας υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ομοιόβαθμοι βαθμοφόροι, ως Συντονιστής ορίζεται αυτός που διαθέτει τη μεγαλύτερη ναυτική εμπειρία, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά ναυτικής του ικανότητας.

4. Ο Συντονιστής της ΟΜ.Ε.Α. αποτελεί το σύνδεσμο της ομάδας με τη Λιμενική Αρχή και μεριμνά για την άρτια οργάνωση και το συντονισμό της, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προϊσταμένου της οικείας Λιμενικής Αρχής.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση ΟΜ.Ε.Α. είναι η εγγραφή τουλάχιστον πέντε (05) Εθελοντών Ακτοφυλάκων σε αυτήν.

Σε περίπτωση αδυναμίας σύστασης ΟΜ.Ε.Α., λόγω έλλειψης του αναγκαίου ελάχιστου αριθμού εθελοντών και μέχρι τη συμπλήρωσή του, η κατά τόπο Λιμενική Αρχή υποστηρίζεται, όποτε απαιτηθεί, από τους εγγεγραμμένους εθελοντές επί θεμάτων σχετικών με την αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ.

 • 3 Αυγούστου 2011, 23:22 | Μ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Η ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΥΧΗΣ ΕΡΓΟ,

 • ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Χ. ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΑΤΕΙ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Ή ΑΛΛΟ

 • 1 Αυγούστου 2011, 09:11 | Ανδρέας

  «ως Συντονιστής ορίζεται αυτός που διαθέτει τη μεγαλύτερη ναυτική εμπειρία, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά ναυτικής του ικανότητας.»

  Να υπάρχουν και άλλα κριτήρια, πχ υπάρχουν άτομα που έχουν επιχειρησιακή δράση υπο άλλες υπηρεσίες διότι πχ αν σε μια ΟΜΕΑ έχουμε ένα ψαρά με (ναυτική ικανότητα) που υπηρέτησε δόκιμος θα έχει μεγαλύτερο βαθμό από πχ κάποιον που έχει σπουδάσει διαχείριση κρίσεων και το κάνει επαγγελματικά?

 • 1 Αυγούστου 2011, 09:39 | Ανδρέας

  Να υπάρξει πρόβλεψη για την ένταξη συλλόγων στον θεσμό.
  Πχ οι σύλλογοι που είναι ενταγμένοι στην ΓΓΠΠ (γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας), να μπορούν με κάποιον τρόπο να ενταχθούν για να προσφέρουν γνώσεις και υλικό.

 • 1 Αυγούστου 2011, 08:52 | Αλέξανδρος ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

  Προτείνω για το αρχικό τουλάχιστον διάστημα λειτουργίας (π.χ. έξι μήνες) της ομάδας,να ορίζεται επικεφαλής ή υπεύθυνος συγκεκριμένος αξιωματικός ή υπαξιωματικός της οικείας Λιμενικής Αρχής για λόγους καλώς νοούμενης πειθαρχίας και λειτουργικότητάς της.

 • 31 Ιουλίου 2011, 11:59 | Δημήτρης Ζέρβας

  Προτείνω προσθήκη στο τέλος της τελευταίας παραγράφου:
  Σε περίπτωση αδυναμίας σύστασης ΟΜ.Ε.Α. λόγω έλλειψης του αναγκαίου ελάχιστου αριθμού εθελοντών και μέχρι τη συμπλήρωσή του, η κατά τόπο Λιμενική Αρχή υποστηρίζεται, όποτε απαιτηθεί, επί θεμάτων σχετικών με την αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ ή επί θεμάτων σχετικών με την Διοικητική Υποστήριξη της τοπικής Λιμενικής Αρχής.