Άρθρο 16 Αφαίρεση – Αναστολή της ιδιότητας των Εθελοντών Ακτοφυλάκων

1. Η ιδιότητα του Εθελοντή Ακτοφύλακα αφαιρείται μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65) έτους της ηλικίας του.

2. Με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής προς το Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.,  αφαιρείται η ιδιότητα του Εθελοντή Ακτοφύλακα:

α. για σοβαρούς λόγους υγείας, που αναιρούν τα προβλεπόμενα στο εδαφ. δ παρ 3 του άρθρου 3 ως προς την απόκτηση της ιδιότητας του Εθελοντή Ακτοφύλακα και δεν επιτρέπουν την περαιτέρω συμμετοχή του στις εθελοντικές δράσεις της ΕΠ.ΑΚΤ.

β. σε περίπτωση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του, για ποινικά αδικήματα όπως αυτά προβλέπονται στην περίπτωση γγ’ του εδαφ. β της παρ. 3 του άρθρου 3.

γ. σε περίπτωση που εκμεταλλεύεται την ιδιότητα του Εθελοντή Ακτοφύλακα προς ίδιο όφελος ή ενεργεί με πνεύμα που δε συνάδει με το πνεύμα του εθελοντισμού και ειδικότερα με το σκοπό και την αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ.

δ. μετά  από επιθυμία του ιδίου, που δηλώνεται με  αίτησή του προς τον Συντονιστή της ΟΜ.Ε.Α. ή προς τον ίδιο τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ΟΜ.Ε.Α.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις και μετά την έκδοση της Απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., αφαιρείται το Δελτίο Ταυτότητας του Εθελοντή Ακτοφύλακα, γίνεται διαγραφή από το Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 3 και παράλληλα διαγράφεται το τυχόν δηλωθέν μέσο από το  Μητρώο της παρ. 2 του άρθρου 7.

4. Για τις ανωτέρω αναφερόμενες (α) και (δ) περιπτώσεις, επιτρέπεται η επανάκτηση της  ιδιότητας του Εθελοντή Ακτοφύλακα, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 3.

5. Με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατόπιν εισήγησης του Προϊστάμενου της Λιμενικής Αρχής προς το Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ., αναστέλλεται η ιδιότητα του Εθελοντή Ακτοφύλακα στις περιπτώσεις:

α. εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων,

β. μετάβασης στο εξωτερικό λόγω σπουδών,

γ. μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας άνω των εξήντα (60) ημερών, μετά  το πέρας της οποίας προσκομίζεται σχετική ιατρική βεβαίωση,

δ. κύησης και λοχείας (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί κύησης και λοχείας του  προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής) όσον αφορά στις Εθελόντριες  Ακτοφύλακες,

ε. μη καταβολής της εθελοντικής μηνιαίας εισφοράς στην ΟΜ.Ε.Α., για χρονικό διάστημα άνω του τριμήνου, μετά από εισήγηση του Συντονιστή της,

στ. επανειλημμένης άρνησης συμμετοχής στις δράσεις της ΟΜ.Ε.Α., την οποία βεβαιώνει εγγράφως ο Συντονιστής προς τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής ή ο ίδιος ο Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής, για τις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ΟΜ.Ε.Α. και

ζ. αποδεδειγμένης, κατόπιν σχετικής διερεύνησης από τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, απρεπούς συμπεριφοράς, κατά το χρόνο συμμετοχής του στις εθελοντικές δράσεις, προς πολίτη ή Εθελοντή Ακτοφύλακα ή μη συμμόρφωσής του προς τις εντολές και οδηγίες στελέχους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Αξιωματικού, Υπαξιωματικού, Λιμενοφύλακα).

6.  Στις περιπτώσεις της παρ. 5. (ε), (στ) και (ζ), η αναστολή της ιδιότητας του Εθελοντή Ακτοφύλακα, διαρκεί από δύο (02) έως έξι (06) μήνες.

Σε περίπτωση υποτροπής για τις περιπτώσεις των  περιπτώσεων 5. (στ) και (ζ), επέρχεται  οριστική αφαίρεση της ιδιότητας του Εθελοντή Ακτοφύλακα, τηρουμένων και των προβλέψεων της παρ. 3.

 • 1 Αυγούστου 2011, 21:43 | ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να ψηφιστεί τέτοιος νόμος, όπου οι εθελοντές θα πρέπει να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, να προσφέρουν την περιουσία τους (π.χ. την βάρκα τους ή άλλο μέσο), να δεσμεύονται να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις, να πληρώνουν τα καύσιμα, τα εσφάλιστρα και επί πλέον να πληρώνουν και ΣΥΝΔΡΟΝΗ.
  Και να ζητά για την συμμετοχή και τόσα έγγραφα.
  Συγχαρητήρια για την έμπνευση του προτείνοντος το νομοσχέδιο.
  Μόνο όσοι έχουν βλέψεις για μονιμοποίηση και οφελούνται από τα ευεργετήματα θα δηλώσουν συμμετοχή.
  Με εκτίμηση
  Κ. Κεφαλάκης