Άρθρο 32: Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος αποφασίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.