Άρθρο 25: Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

1. Ο αιτών δικαιούται να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή (άρθρο 5 παρ. 5 ν.3907/2011) ενώπιον της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 3 του ν.3907/2011:

α. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως αβάσιμη με την κανονική διαδικασία ή ανακαλεί το καθεστώς αυτό εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της εν λόγω απόφασης. Η ίδια προθεσμία ισχύει σε περίπτωση που χορηγείται στον αιτούντα καθεστώς επικουρικής προστασίας εφόσον ο αιτών ισχυρίζεται ότι δικαιούται καθεστώς πρόσφυγα.
β. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας με την ταχύρρυθμη διαδικασία ή ως απαράδεκτη κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 16 παρ. 4 και 18 αντίστοιχα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της εν λόγω απόφασης. Η ίδια προθεσμία ισχύει σε περίπτωση που ο αιτών προσφεύγει κατά απόφασης μεταφοράς του σε άλλο κράτος κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού 343/2003 του Συμβουλίου.
γ. Κατά της απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται στις περιπτώσεις του άρθρου 24 ή εντός εγκαταστάσεων Πρώτης Υποδοχής ή εντός σωφρονιστικών καταστημάτων ή άλλων χώρων διοικητικής κράτησης, εντός τριών (3) ημερών από την επίδοση της εν λόγω απόφασης.
2. Κατά το χρόνο που επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής, ως και μετά την άσκησή αυτής και μέχρι την επίδοση της απόφασης επ’ αυτής, αναστέλλεται κάθε μέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής του αιτούντος.

3. Το ειδικό δελτίο χορηγείται εκ νέου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 εδ΄(δ) ως προς την διάρκεια ισχύος.

4. Οι προσφυγές υποβάλλονται ενώπιον της αρχών εξέτασης. Οι φάκελοι των αιτούντων παραπέμπονται στην Αρχή Προσφυγών αμελλητί.

5. Προσφυγές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξετάζονται από τον Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών που αποφασίζει επί του παραδεκτού αυτών. Όταν ο Διευθυντής κρίνει την εκπρόθεσμη προσφυγή παραδεκτή, την παραπέμπει σε Επιτροπή Προσφυγών για να εξεταστεί επί της ουσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, την απορρίπτει.