Άρθρο 10: (Άρθρα 15 και 16 Οδηγίας) Εκπροσώπηση και συνδρομή

1. Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα να συμβουλεύονται με δαπάνη τους δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο σε θέματα σχετικά με την αίτησή τους. Εφόσον ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά για συγκεκριμένες πράξεις, η εξουσιοδότηση αιτούντων προς δικηγόρο για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί και με απλό ιδιωτικό έγγραφο. Η εξουσιοδότηση αιτούντων προς άλλα πρόσωπα απαιτεί θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

2. Σε περίπτωση επιδίωξης δικαστικής προστασίας, ο αιτών δύναται να λάβει δωρεάν νομική συνδρομή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του ν.3226/2004 (Α΄ 24) όπως ισχύει. Με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι όροι και λοιπές προϋποθέσεις παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής σε αιτούντες κατά την διαδικασία εξέτασης της προσφυγής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ.

3. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους αιτούντες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες του φακέλου τους, εφόσον αυτές σχετίζονται με την εξέταση της αίτησης. Άλλοι σύμβουλοι που παρέχουν συνδρομή στον αιτούντα έχουν πρόσβαση σε στοιχεία του φακέλου τους εφόσον αυτά σχετίζονται με την παρεχόμενη συνδρομή. Η Αποφαινόμενη Αρχή δύναται, μετά από αιτιολογημένη πράξη της, να απαγορεύει τη γνωστοποίηση της πηγής των πληροφοριών, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη αυτής ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις της χώρας ή την ασφάλεια ή την επιβαλλόμενη μυστικότητα της δράσης υπηρεσιών ή προσώπων που παρέχουν τις πληροφορίες. Η πρόσβαση στις εν λόγω απόρρητες πληροφορίες ή πηγές είναι δυνατή, σε κάθε περίπτωση, από το δικαστήριο, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση των προβλεπομένων στο άρθρο 28 αιτήσεων ακυρώσεως.

4. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν και οι σύμβουλοι που παρέχουν συνδρομή σε αιτούντες έχουν πρόσβαση σε περιφερειακές υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής υπό τους όρους που αναφέρει ειδικά για αυτούς ο Γενικός Κανονισμός λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Επίσης έχουν πρόσβαση σε χώρους κράτησης και ζώνες διέλευσης, για να επικοινωνούν με τους αιτούντες, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Η δυνατότητα πρόσβασης των ως άνω προσώπων στους χώρους αυτούς περιορίζεται όταν τούτο κρίνεται αντικειμενικά απαραίτητο από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη διοικητική διαχείριση του εν λόγω χώρου, υπό τον όρο ότι η πρόσβασή τους δεν περιορίζεται υπερβολικά ούτε καθίσταται αδύνατη.

5. Δικηγόροι ή άλλοι σύμβουλοι δικαιούνται να παρέχουν κάθε νόμιμη συνδρομή στον αιτούντα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Οι αιτούντες δικαιούνται να παρίστανται στην προσωπική συνέντευξη με τον δικηγόρο που τους εκπροσωπεί ή τον σύμβουλο που τους συνδράμει. Η απουσία του δικηγόρου ή άλλου συμβούλου δεν εμποδίζει τη διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης.

 • 28 Μαΐου 2012, 19:37 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Εντελώς απαράδεκτη (και εμφανώς κατευθυνόμενη) η προσπάθεια «εμφύτευσης» πρόβλεψης στο παρόν κείμενο, περί εξουσιοδότησης με απλό ιδιωτικό έγγραφο.Έχουν γίνει και στο παρελθόν παρόμοιες απόπειρες από οργανωμένα συμφέροντα για να «περάσουν» αντίστοιχες διατυπώσεις σε νομοθετικά κείμενα.
  Το απλό ιδιωτικό έγγραφο στερείται κάθε δυνατότητος απόδειξης της βεβαίας χρονολογίας του, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ξανά το φαινόμενο να προσέρχονται αλλοδαποί στα δικηγορικά γραφεία και να ζητούν να αναληφθεί από αυτά η νομική εκπροσώπηση (με μεταχρονολογημένα «απλά ιδιωτικά έγγραφα») συμπατριωτών τους, οι οποίοι βρίσκονται ακόμη εκτός των Ελληνικών συνόρων.Το ζήτημα είναι να παρέχεται δυνατότητα νομική συνδρομής-εκπροσώπησης σε ευρισκόμενους εν Ελλάδι, έχοντες ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ανάγκη προστασίας αλλοδαπούς, και όχι να διευκολύνουμε τα διάφορα κυκλώματα λαθροδιακινητών με να μπορούν να εμπλουτίσουν τις παρεχόμενες «υπηρεσίες τους» και με την επιπλέον δυνατότητα παροχής νομικής εκπροσώπησης προτού εισέλθει ο «μεταφερόμενος» στην Ελλάδα.

  Η εξουσιοδότηση των αιτούντων προς δικηγόρο για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρχών να πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με ΕΓΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ (ούτε καν εξουσιοδότηση από ΚΕΠ).Μην ευτελίζουμε τον θεσμό του Ασύλου με πρακτικές fast food.Όποιος θέλει άσυλο στην Ελλάδα, ας έρθει να το ζητήσει εδώ και όχι ΔΙ’ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ…..

 • 26 Μαΐου 2012, 21:04 | γνώστης του ασύλου

  Καλό είναι να προβλέπεται δωρεάν νομική συνδρομή στους αιτούντες άσυλο καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος ασύλου τους σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Επίσης η πρόβλεψη για δωρεάν νομική συνδρομή μέσω του νόμου του 2004 είναι απολύτως αλυσιτελής καθώς ο νόμος παραμένει,στην ουσία, ανενεργός λόγω της δικαιολογημένης απρουθυμίας των δικηγόρων να δηλώνουν συμμετοχή σε νομική βοήθεια γενικώς (και όχι μόνο για τοςυ αλλοδαπούς, αφού πληρώνονται από το κράτος 2-3 χρόνια μετά την παροχή νομικής συνδρομής. Καλό είναι να υπάρξει πρόβλεψη δωρεάν νομικής συνδρομής μέσω των κονδυλίων της Ευρωαπικής Ένωσης για το άσυλο με σχετική τροποποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης στην παράγραφο 2 που να καλύπτει και τη διοικητική διαδικασία ασύλου.

 • 25 Μαΐου 2012, 00:49 | Αλέξανδρος Αρβανιτίδης

  Στην παρ. 4 του αρ. 10 το σωστό είναι: ¨Γενικός κανονισμός λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής¨ , ως εκ τούτου προτείνεται η διόρθωση.