Άρθρο 12: (Άρθρο 18 Οδηγίας) Κράτηση των αιτούντων

1. Αλλοδαπός ή ανιθαγενής που αιτείται διεθνούς προστασίας, δεν κρατείται για μόνο το λόγο ότι εισήλθε και παραμένει παράνομα στη χώρα.

2. Αλλοδαπός ή ανιθαγενής που υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας ενόσω κρατείται, παραμένει υπό κράτηση εφόσον η κράτησή του νομιμοποιείται από άλλες διατάξεις της νομοθεσίας. Εάν κρατείται βάσει των σχετικών διατάξεων των ν. 3386/2005 και 3907/2011 όπως ισχύουν, κατ’ εξαίρεση και εφόσον κριθεί ότι δεν μπορούν να εφαρμοσθούν εναλλακτικά μέτρα όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 3907/2011, παραμένει υπό κράτηση:

α. για τη διαπίστωση των πραγματικών στοιχείων της ταυτότητας ή της καταγωγής του, ή

β. εφόσον συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη για λόγους που αναλύονται ειδικώς στην απόφαση κράτησης ή

γ. εφόσον η κράτησή του κρίνεται αναγκαία για την ταχεία ολοκλήρωση εξέτασης της αίτησής του, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υποβάλλεται εντός περιφερειακών υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας δύνανται να αποφασίσουν την κράτηση συγκεκριμένου αιτούντος, κατ’ εξαίρεση και εφόσον κρίνουν ότι δεν μπορούν να εφαρμοσθούν εναλλακτικά μέτρα, όταν κρίνουν ότι ο αιτών συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη για λόγους που αιτιολογούνται ειδικώς στην απόφαση κράτησης.

4. Η απόφαση για την κράτηση των αιτούντων διεθνή προστασία λαμβάνεται από τον οικείο Αστυνομικό Διευθυντή και, προκειμένου περί Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, τον αρμόδιο για θέματα αλλοδαπών Αστυνομικό Διευθυντή και περιέχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνεται αμέσως ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ή ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών ο οποίος μεριμνά για την κατά προτεραιότητα εξέταση της αίτησης.

5. Οι αιτούντες κρατούνται στους χώρους κράτησης που προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν. 3907/2011.

6. Η κράτηση αιτούντων επιβάλλεται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες. Εάν ο αιτών έχει προηγουμένως κρατηθεί εν όψει διοικητικής απέλασής του ή διαδικασίας επιστροφής, ο συνολικός χρόνος κράτησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 30 του ν.3907/2011, δεν δύναται να υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

7. Οι αιτούντες που κρατούνται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, έχουν τα δικαιώματα προσφυγής και υποβολής αντιρρήσεων που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 76 του ν.3386/2005, όπως ισχύει.

8. Στις περιπτώσεις κράτησης αιτούντων, οι αρμόδιες αρχές, με την επιφύλαξη των διεθνών και εθνικών κανόνων δικαίου που διέπουν την κράτηση, εφαρμόζουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

α. Μεριμνούν ώστε οι γυναίκες να κρατούνται σε χώρο χωριστά από τους άντρες.
β. Αποφεύγουν την κράτηση των ανήλικων. Ανήλικοι που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται μόνο για το απαραίτητο χρόνο έως την ασφαλή παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας ανηλίκων.
γ. Αποφεύγουν την κράτηση εγκύων κατά τη διάρκεια της κύησης και για τρεις μήνες μετά τον τοκετό.
δ. Παρέχουν στους κρατούμενους την προσήκουσα ιατρική φροντίδα.
ε. Διασφαλίζουν το δικαίωμα για νομική εκπροσώπηση των κρατούμενων.
στ. Μεριμνούν ώστε οι κρατούμενοι να ενημερώνονται σε γλώσσα που κατανοούν για τους λόγους και τη διάρκεια της κράτησης.

9. Όταν εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούν την κράτηση ενός αιτούντος για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, οι αρχές που διέταξαν την κράτηση, με αιτιολογημένη απόφασή τους αφήνουν ελεύθερο τον αιτούντα και ενημερώνουν αμελλητί τις αρχές εξέτασης ή απόφασης.

 • 1 Ιουνίου 2012, 11:56 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  H είσοδος στην Ελλάδα χωρίς τα απαραίτητα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα αποτελεί παραβατική συμπεριφορά και συνεπώς «διώκεται» από το νόμο.Επομένως, ορθώς ομιλούμε περί ΚΡΑΤΗΣΗΣ (εξάλλου και το κείμενο της Οδηγίας αναφέρεται σε ‘detention’).Χίπικες αντιλήψεις και θεωρητικές προσεγγίσεις περί «no border world» είναι σεβαστές πλην όμως δεν επικυρώνονται από καμία έννομη τάξη ανά την υφήλιο.Ας μην πρωτοτυπήσουμε λοιπόν ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, προς χάριν συγκεκριμένων συμφερόντων!!!!
  Εξάλλου, σημείο τριβής του γενικότερου μεταναστευτικού ζητήματος δεν αποτελεί τόσο η κράτηση ή μη των μετακινούμενων πληθυσμών αλλά η περαιτέρω διαχείριση των ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΛΟΥ, και προς την κατεύθυνση αυτή, συνιστάται η κράτηση των λάθρα εισερχομένων μέχρι να κριθεί εαν και κατά πόσο πρέπει να ικανοποιηθεί το Αίτημα τους ή όχι.Όποιος φεύγει από τον Έβρο, εξαφανίζεται και κει ακριβώς έγκειται το θέμα του ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ θα τον ξαναβρεί η Ελληνική Πολιτεία για να του ανακοινώσει την τελική απόφασή της.

 • 31 Μαΐου 2012, 21:54 | Μαρία

  Θα πρέπει οι συνθήκες κράτησης να βελτιωθούν. Επίσης ο όρος ‘κράτηση’ όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος ιβ είναι παραπλανητικός και ακατάλληλος (ακόμη κι αν είναι αντίστοιχος του όρου ‘detention’) καθώς υποννοείται λόγος κράτησης που παραπέμπει σε παράνομη δράση. Οι αιτούντες άσυλο, ανεξαρτήτως συνθηκών και καθεστώτος εισόδου στην Ελλάδα δεν νοούνται παράνομοι a priori γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος ως/από ιδιότητα.

 • 30 Μαΐου 2012, 23:18 | Καμιναρίδης Λευτέρης

  Για το χρονικό διάστημα που εξετάζεται η αίτηση ασύλου, ο αιτών προτείνεται να έχει δύο επιλογές :
  α)Είτε θα επιλέξει να κρατηθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (όπου θα έχει δωρεάν στέγαση,σίτιση και ασφάλεια)
  β)Είτε (αν δεν επιθυμεί κράτηση) να γυρίσει απο εκεί που ήρθε.

  Τρίτη επιλογή του τύπου «να περιφέρεται ανεξέλεγκτα στη χώρα ενόσω εκκρεμεί η εξέταση της αίτησης» δεν υπάρχει.

  Αν δεν θέλει να κρατηθεί για όσο καιρό εξετάζεται η αίτησή του, κανένα πρόβλημα, δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει.
  Μπορεί να γυρίσει πίσω και να περιμένει εκεί μέχρι να βγει η απόφαση.
  Αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι να περιφέρεται στη χώρα χωρίς χαρτιά.
  ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ.

 • 29 Μαΐου 2012, 02:26 | νινα ζιτα

  Κρατηση για όλους στα συνορα, ασυλο σε κανεναν πια και άμεση απελαση. Επειδη ερχονται ολοι διαβασμενοι και σκιζουν εγγραφα η δεν εχουν, αλλαζουν συνεχως ονοματα, κρατηση μεχρι να αποφασισουν να φυγουν πισω. Έρχονται σε διατεταγμενη υπηρεσια για να ισλαμοποιησουν την Ευρώπη και μετα ναρθη ο μεγαλος προστατης η Τουρκια να την παρακαλουμε να βαλει σε ταξη την Ευρωπη. Η Ελλάδα είναι σε εκτακτη αναγκη, και απο θέμα ασφαλειας και απο οικονομικο θεμα, η εγκληματικότητα και τραγικη υποβαθμιση των πολεων απαγορεύει οποιαδηποτε ανάκαμψη της οικονομίας και ηδη εχει καταστρέψει τον τουρισμο, ανεπανόρθωτα στην Αθήνα αλλα και στα νησια, πρεπει να καταγγείλει- αναστείλει τις διεθνείς συμβάσεις που υπεγραψε ΥΠΟ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ για να προστατεψει τη χωρα και τους πολιτες της. Και καμμια εξαιρεση ουτε για εγκυους ουτε για κανεναν. Ολοι πισω. Πανευρωπαικη επιτροπη για χορηγηση ασυλου και κατανομη των δικαιουχων στα κρατη της Ευρωπης και όλου του κοσμου. Διεθνεις συνθηκες, διεθνης και ο καταμερισμος

 • 26 Μαΐου 2012, 22:27 | γνώστης του ασύλου

  Η πρόβλεψη κράτησης των αιτούντων άσυλο «εφόσον η κράτησή του κρίνεται αναγκαία για την ταχεία ολοκλήρωση εξέτασης της αίτησής του, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υποβάλλεται εντός περιφερειακών υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής» δεν είναι απαραίτητη καθώς έχει αποδειχθεί,στην πράξη, ότι η αστυνομία δεν εξετάζει ποτέ τα εναλλακτικά μέτρα κράτησης (ούτε αυτά υφίστανται με σχετική νομοθετική ρύθμιση) και προβαίνει σε σωρηδόν κρατήσεις αιτούντων άσυλο,χωρίς ουσιαστικό λόγο, και,κατά παράβαση της αρχής ότι οι αιτούντες άσυλο δεν πρέπει να κρατούνται. Η διάταξη αυτή προτείνεται να καταργηθεί.
  Επίσης, θα πρέπει να προστεθεί διάταξη ως εξής: «Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η διοικητική κράτηση αιτούντων άσυλο που είναι έγκυοι, ανήλικοι,άτομα με αναπηρία,θύματα εμπορίου ανθρώπων και άνω των 65 ετών».Ο λόγος είναι ότι οι συνθήκες κράτησης των αλλοδαπών γενικότερα είναι από κακές έως άθλιες, στις περισσότερες περιπτώσεις, κι έχουν προκαλέσει την επανειλημμένη καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαικό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,χωρίς να παρατηρείται βελτίωση των συνθηκών κράτησης και αυτό αφορά διαχρονικά τις κυβερνήσεις.Οι ως άνω ομάδες αιτούντων άσυλο είναι ευάλωτες και τυχόν κράτησή τους υπό τέτοιες συνθήκες δημιουργεί κινδύνους να υποστούν βλάβες της υγείας τους.

 • 24 Μαΐου 2012, 16:32 | Ιωαννης

  Θα πρέπει να κρατούνται σε ειδικούς χώρους μακρυά απο τα κέντρα μεγάλων πόλεων, με αυστηρή φύλαξη και απο εκεί απευθείας να γίνεται η απέλαση επιτόπου μετά απο απόρριψη του αιτήματος.Να μεταδωθεί το μήνυμα οτι υπάρχει αυστηρός έλεγχος έτσι ώστε να αποθαρύνονται οι ομοεθνείς τους να εισέλθουν παράνομα στη χώρα.

 • 24 Μαΐου 2012, 12:53 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΦΗΝΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΕΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΟΧΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ.