Άρθρο 04: (Άρθρο 6 Οδηγίας) Πρόσβαση στη διαδικασία

1. Κάθε αλλοδαπός ή ανιθαγενής έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Οι αρμόδιες αρχές παραλαβής της αίτησης μεριμνούν, ώστε κάθε ενήλικος να μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρουσιασθεί αυτοπροσώπως ενώπιον των ως άνω αρχών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 περ. α. Σε περίπτωση που ο αιτών υπόκειται σε διαδικασία πρώτης υποδοχής ή είναι κρατούμενος, οι αρμόδιες υπηρεσίες πρώτης υποδοχής ή κράτησης μεριμνούν, υπό την επιφύλαξη των προθεσμιών της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν.3907/2011 (Α΄ 7), για την άμεση ενημέρωση και παραπομπή αυτού στην κατά τόπον αρμόδια αρχή εξέτασης.

2. Ο αιτών μπορεί να υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος και των μελών της οικογένειάς του. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ενήλικα μέλη πρέπει να συναινούν εγγράφως στην κατάθεση της αίτησης εξ ονόματός τους ή σε αντίθετη περίπτωση να έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν οι ίδιοι την αίτησή τους. Η συναίνεση ζητείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή το αργότερο κατά την προσωπική συνέντευξη με το εν λόγω μέλος. Αιτών που αποκτά τέκνο μετά την είσοδό του στη χώρα δύναται να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας εξ ονόματος του τέκνου, η οποία υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου. Η αίτηση αυτή συνενώνεται με την αίτηση διεθνούς προστασίας του αιτούντος γονέα σε όποιο στάδιο και βαθμό της διαδικασίας βρίσκεται αυτή.

3. Ο ασυνόδευτος, ή μη, ανήλικος άνω των 14 ετών δύναται να υποβάλει ο ίδιος αίτηση.

4. Ο ασυνόδευτος ανήλικος, κάτω των 14 ετών, υποβάλλει αίτηση δι’ εκπροσώπου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.

5. Αν η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβληθεί σε μη αρμόδια αρχή, αυτή υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες την αρμόδια αρχή παραλαβής με τον προσφορότερο τρόπο και να παραπέμψει σ’ αυτήν τον αιτούντα με τη σχετική αλληλογραφία. Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου μεριμνά για την ενημέρωση των αρχών στις οποίες είναι πιθανόν να απευθυνθεί όποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, σχετικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.

  • 24 Μαΐου 2012, 23:02 | Αλέξανδρος Αρβανιτίδης

    Στο τέλος της παρ. 1 του άρ. 4 να προστεθεί ότι η Υπηρεσία Ασύλου εξετάζει (λαμβάνει τη συνέντευξη) το αίτημα ασύλου εντός του Καταστήματος Κράτησης ή του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής. (θα γλιτώσει ο ενδιαφερόμενος χρόνο από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα γίνουν με αλληλογραφία και το πιο σημαντικό, θα εξοικονομηθούν χρήματα των φορολογουμένων από τις περιττές μετακινήσεις των κρατουμένων, οι οποίες για να γίνουν πρέπει να κινητοποιηθεί ολόκληρος μηχανισμός της ΕΛ.ΑΣ.

  • 23 Μαΐου 2012, 23:42 | γνώστης του ασύλου

    Σε περίπτωση που ο αιτών άσυλο παραλείπει να συμπεριλάβει τα ανήλικα μέλη της οικογένειάς του στην αίτηση ασύλου του ή μέλη της οικογένειάς του γεννηθούν μετά την υποβολή αυτής της αίτησης και, μέχρι να κριθεί τελεσίκως το αίτημά του παραμένουν ανήλικα, θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση αυτή και όχι απλώς να ζητείται από τον αιτούντα άσυλο να υποβληθεί νέα αίτηση. Συχνά οι αλλοδαποί δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και υπάρχει κίνδυνος να παραληφθούν ανήλικα μέλη οικογένειας αιτούντος άσυλο. Θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη ρύθμιση όπως για τα ενήλικα μέλη (να τα δηλώνουν στις προσωπικές συνεντεύξεις με προσκόμισηεκεί της ληξιαρχικής πράξης γέννησης).Η ρύθμιση για ενήλικα μέλη της οικογένειας είναι ικανοποιητική