Άρθρο 31: Μεταβατικές διατάξεις

1. Αιτήματα διεθνούς προστασίας που έχουν υποβληθεί βάσει του π.δ. 114/2010 εξετάζονται από τις αρχές και σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο ως άνω π.δ. Μεταγενέστερες αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η οποία συμπίπτει με την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, εξετάζονται από τις αρχές και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το παρόν π.δ.

2. Αιτήσεις ανανέωσης άδειας παραμονής, έκδοσης άλλων νομιμοποιητικών ή ταξιδιωτικών εγγράφων, διατήρησης της οικογενειακής ενότητας και οικογενειακής επανένωσης δικαιούχων διεθνούς προστασίας των οποίων το καθεστώς αναγνωρίστηκε από τις αρχές που προβλέπονται στο π.δ. 114/2010 εξετάζονται και διεκπεραιώνονται από τις αρχές αυτές .

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας παραδίδουν αμελλητί πλήρη αντίγραφα των φακέλων εκείνων των αιτούντων που υποβάλλουν μεταγενέστερες αιτήσεις όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδάφιο β’ του παρόντος άρθρου.

5. Πριν την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, ο Διευθυντής εισηγείται τον αρχικό κανονισμό λειτουργίας της Αρχής και των Επιτροπών Προσφυγών προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ο οποίος τον εγκρίνει με απόφασή του. Το αργότερο εντός 6 μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών, ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών μετά από διαβούλευση με τους Προέδρους των συσταθεισών Επιτροπών εισηγείται τον οριστικό κανονισμό λειτουργίας της Αρχής και των Επιτροπών Προσφυγών προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος τον εγκρίνει με απόφασή του.

6. Πριν την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, μνημόνιο που θα συνταχθεί μεταξύ της Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας θα καλύπτει τις διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των δύο υπηρεσιών για όλα τα θέματα που άπτονται των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.

7. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, ιδίως κατά το πρώτο έτος λειτουργίας αυτής, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δύναται να παρακολουθεί συνεντεύξεις αιτούντων διεθνή προστασία και να υποβάλει γνωμοδοτήσεις προκειμένου να συνδράμει την Υπηρεσία Ασύλου στην άσκηση της αρμοδιότητάς της, να διασφαλίζει και να ελέγχει την ποιότητα της διαδικασίας ασύλου σε όλα τα στάδια εξέτασης. Λεπτομέρειες της ως άνω συνεργασίας και συνδρομής ρυθμίζονται με Μνημόνια Συνεργασίας που συνάπτει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.