Άρθρο 13: (Άρθρα 19 και 20 Οδηγίας) Παραίτηση από την αίτηση

1. Ο αιτών δύναται να παραιτηθεί από την αίτησή του καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασής της, εφόσον υποβάλει σχετική δήλωση εγγράφως ενώπιον των αρμόδιων αρχών εξέτασης και παραδώσει το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία. Για τη βεβαίωση της παραίτησης συντάσσεται σχετικό πρακτικό παραίτησης παρουσία διερμηνέα, ο οποίος επιβεβαιώνει το ακριβές περιεχόμενο αυτού, ενώ ο αιτών ενημερώνεται για τις συνέπειες της πράξης αυτής και παραλαμβάνει αντίγραφο του πρακτικού παραίτησης. Όταν η παραίτηση υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης σε α’ βαθμό, η Αποφαινόμενη Αρχή θέτει την αίτηση στο αρχείο. Όταν η παραίτηση υποβάλλεται ενόσω εκκρεμεί η εξέταση προσφυγής κατά απορριπτικής απόφασης σε α’ βαθμό, ο Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Η σχετική πράξη έχει βεβαιωτικό χαρακτήρα και δεν επιδίδεται στον αιτούντα.

2. Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση σε α’ βαθμό, η Αποφαινόμενη Αρχή διακόπτει της εξέταση της αίτησης με σχετική πράξη της και θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Εφόσον έχει ήδη υποβληθεί προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης σε α’ βαθμό και υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο προσφεύγων έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του, η Επιτροπή Προσφυγών απορρίπτει την προσφυγή για τους τυπικούς λόγους οι οποίοι περιγράφονται στην παράγραφο 3 λόγω σιωπηρής ανάκλησης. Οι ως άνω αποφάσεις αποστέλλονται στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση του αιτούντος με έγγραφη επιστολή.

3. Θεωρείται ότι ο αιτών έχει ανακαλέσει σιωπηρά την αίτησή του όταν διαπιστώνεται ότι :

α. δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών με ουσιώδη σημασία για την αίτησή του σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 του π.δ.96/2008 ή
β. δεν παρέστη στην προσωπική συνέντευξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 παρότι εκλήθη νόμιμα και χωρίς να προβάλει βάσιμους λόγους για τη μη παρουσία του ή
γ. διέφυγε από το μέρος όπου βρισκόταν υπό κράτηση ή δεν συμμορφώθηκε με τα επιβληθέντα εναλλακτικά μέτρα ή
δ. αναχώρησε από το μέρος όπου διέμενε, χωρίς να ζητήσει άδεια ή να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές εφόσον είχε προς τούτο υποχρέωση ή εγκατέλειψε τη χώρα χωρίς να λάβει άδεια από τις αρμόδιες αρχές εξέτασης, ή
ε. δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις αναφοράς του άρθρου 9, ή άλλη υποχρέωση επικοινωνίας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών ή
στ. δεν εμφανίστηκε για να ανανεώσει το ειδικό δελτίο κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη του.

4. Αιτών για τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής εξέτασης της αίτησης λόγω σιωπηρής παραίτησης έχει δικαίωμα να ζητήσει από την αρχή που έλαβε την απόφαση τη συνέχιση της εξέτασης αυτής, προβάλλοντας τους λόγους για τους οποίους δεν συντρέχει σιωπηρή ανάκληση της αίτησής του. Μέχρι την τελεσίδικη κρίση της ως άνω αίτησης, ο αιτών δεν απελαύνεται από τη χώρα ούτε εκτελείται απόφαση επιστροφής.

5. Στις περιπτώσεις εκτέλεσης μεταφοράς αιτούντων στη χώρα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 343/2003 του Συμβουλίου, οι εκδοθείσες πράξεις απόρριψης ή διακοπής ανακαλούνται αυτοδικαίως και η διαδικασία εξέτασης της αίτησης συνεχίζεται.

 • 26 Μαΐου 2012, 22:07 | γνώστης του ασύλου

  Προκειμένου ο αιτών άσυλο να ενημερώνεται πραγματικά πριν από την απόφαση διακοπής ή απόρριψης του αιτήματος ασύλου του καθώς και για την απόφαση διακοπής του αιτήματος εξέτασής του και να έχει μία πιο λυσιτελή για τον ίδιο πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου προτείνω τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο άρθρο

  1)Δεν είναι σαφές γιατί η σιωπηρή ανάκληση στο α’ βαθμό οδηγεί σε διακοπή ενώ στο β’ βαθμό σε απόρριψη. Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 2 ως εξής: «Όταν υπάρχει εύλογη αιτία να θεωρείται ότι ο αιτών έχει σιωπηρά ανακαλέσει την αίτησή του και έχει διενεργηθεί η συνέντευξη του αιτούντος τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό, η αρμόδια αρχή απόφασης εκδίδει απόφαση επί του αιτήματος. Εφόσον δεν έχει διενεργηθεί συνέντευξη σε οποιοδήποτε βαθμό, η αρμόδια αρχή απόφασης διακόπτει την εξέταση της αίτησης με σχετική πράξη και θέτει την υπόθεση στο αρχείο».

  2) Λόγω της διαπιστωμένα συχνής ανυπαίτιας αδυναμίας των αιτούντων άσυλο να πετυχαίνουν την ανανέωση της κάρτας τους στις αρμόδιες αστυνομικές διευθύνσεις,ενώ προσέρχονται έγκαιρα,προτείνεται ηα ακόλουθη τροποποίηση του εδαφίου (στ) ως εξής: «δεν εμφανίστηκε για να ανανεώσει το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημέρα λήξης του ειδικού ατομικού δελτίου».

  3)Στο τέλος του εδαφίου ε να προστεθεί η φράση «Στις περιπτώσεις του παρόντος και του προηγούμενου εδαφίου, η διαπίστωση της σιωπηρής ανάκλησης του αιτήματος ασύλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν δεν προηγηθεί έγγραφη πρόσκληση του αιτούντα,η οποία επιδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος».

  4) Να προστεθεί νέα παράγραφος 4 ως εξής και να αναριθμούν οι επόμενες,: «Το άτομο που υπέβαλε αίτηση ασύλου θεωρείται ως αιτών άσυλο, ακόμα κι αν δεν έχει τηρήσει τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, μέχρι να εκδοθεί σχετική πράξη διακοπής της εξέτασης του αιτήματός του από την αρμόδια αρχή απόφασης και να συντελεστεί η επίδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Κατά το διάστημα αυτό μέχρι την συντέλεση της επίδοσης της ως άνω απόφασης, ο αιτών άσυλο διατηρεί το ειδικό ατομικό δελτίο –δελτίο αιτήσαντος ασύλου».