Άρθρο 28: (Άρθρο 39 Οδηγίας) Ένδικα μέσα

Οι αιτούντες διεθνή προστασία έχουν δικαίωμα άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του ν.3068/2002 (Α΄ 274), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3900/2010 και όπως ισχύει , κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Για τη δυνατότητα αυτή καθώς και για το αρμόδιο δικαστήριο γίνεται ρητή αναφορά επί του σώματος της απόφασης.