Άρθρο 22: (Άρθρο 28 Οδηγίας) Αβάσιμες αιτήσεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 13, η αρμόδια αρχή απόφασης απορρίπτει ως αβάσιμη την αίτηση, εφόσον αποδείξει ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθεί ως πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Η απόφαση επιδίδεται στον αιτούντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 και αφαιρείται το χορηγηθέν ειδικό δελτίο.

  • 26 Μαΐου 2012, 18:22 | Δ.ΜΑΡΓΑΡΗΣ

    νέα παράγραφος 3.Η αίτηση απορρίπτεται στην περίπτωση που κατά το χρόνο αναμονής του αλλοδαπου η πρόσφυγα τελεστούν αδικήματα του Κοινού Ποινικού Κώδικα και υπάρχει δικαστική καταδίκη αιτιολογημένη.