Άρθρο 39: Θέματα Προσωπικού Ε.Σ.Υ.

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Θα 4 του άρθρου 4 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.3896/2011 (ΦΕΚ 207 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Δυο Επιμελητές Α΄ ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ που υπηρετούν στο ίδιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας με την κρινόμενη θέση και έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα».
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Θβ 4 του άρθρου 4 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.11 του άρθρου 8 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «Δυο Διευθυντές ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ που υπηρετούν σε Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας της ίδιας με την κρινόμενη θέση Υγειονομικής Περιφέρειας και έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα».
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ΘΔ 4 του άρθρου 4 του ν.3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.12 του άρθρου 8 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής: «Δυο Συντονιστές Διευθυντές ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ που υπηρετούν σε Νοσοκομείο της ίδιας με την κρινόμενη θέση Υγειονομικής Περιφέρειας και έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα».
2. Στο άρθρο 43 του Ν.1759/88 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, αποβιώσει κατά ή και εξαιτίας της εκτελέσεως του υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείας με αυτόν, που κατέχει θέση ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ., να μετατίθεται σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Περιφερειακά Ιατρεία της Επικράτειας, σε κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας, διατηρώντας το βαθμό του. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, η μετάθεση γίνεται με μεταφορά της θέσης του».
3. Πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία, όπως αυτή καθορίζεται στο Π.Δ.386/1995 (ΦΕΚ 216/Α/25-10-1995), μπορούν να λάβουν χωρίς εξετάσεις κατόπιν θετικής εισήγησης της επιτροπής της παρ.1 III του άρθρου 3 του ίδιου Π.Δ όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 161/2001 (ΦΕΚ 146/Α/3-7-2001), οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ οι οποίοι κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (πρώην Μικροβιολογίας) και κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έχουν συμπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων ετών (4) στα Mικροβιολογικά τμήματα των Νοσοκομείων που έχουν αναγνωριστεί ως κέντρα κατάλληλα για εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία με τις Υ7/Γ.Π.οικ.142116/2006 (ΦΕΚ 1845/Β/20-12-2006), Υ7/Γ.Π.οικ.70078/2007 (ΦΕΚ 922/Β/8-6-2007) και Υ7α/Γ.Π.οικ.88066/2008 (ΦΕΚ 1353/Β/11-7-2008) Υπουργικές Αποφάσεις. Για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου αυτού οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Υπουργείο Υγείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.