Άρθρο 22: Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των σχεδίων αναφορικά με τους Οργανισμούς των Νοσοκομείων

Το πρώτο εδάφιο της γ. περίπτωσης της παρ. 6 του άρθρου 54 του Ν.4178/2013, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013, αντικαθίσταται ως εξής:
«Μεταβατικά και έως τις 31/12/2014 εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος άρθρου τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας, η οργάνωση των οποίων εξακολουθεί να διέπεται από τις κείμενες για αυτά ειδικές διατάξεις.».