Άρθρο 34: Κατ’ οίκον νοσηλεία σε Μονάδες και Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδες Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού

1. Η κατ’ οίκον νοσηλεία, δύναται να αναπτύσσεται και να οργανώνεται και από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και δεν υπάγονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που παρέχουν υπηρεσίες υγείας του α΄ και β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απο Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα ως ανεξάρτητες οντότητες (ιδιώτες επαγγελματίες υγείας).
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών, Οικονομικών και κάθε άλλου κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, η οργάνωση – ανάπτυξη, η στελέχωση, το περιεχόμενο των υπηρεσιών, ο έλεγχος και η εποπτεία καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την κατ’ οίκον νοσηλεία σε Μονάδες και Φορείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αυτές αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο».
2. Καθιερώνεται η ίδρυση, η σύσταση και λειτουργία Μονάδων Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας-Παιδιού ως τμήματα ή μονάδες καθώς και ως υπηρεσίες ή προγράμματα στο πλαίσιο των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσηλευτικών Μονάδων του Ε.Σ.Υ., των δομών του Π.Ε.Δ.Υ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις ίδρυσης, σύστασης και λειτουργίας, οι αρμοδιότητες, η στελέχωση, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, η εποπτεία και ο έλεγχος καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο επιτελούμενο έργο και τις διαδικασίες υλοποίησης αυτού για τη συγκρότηση των Μονάδων Οικογενειακού Προγραμματισμού και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας- Παιδιού».