Άρθρο 19:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του Ν. 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
« 1. Οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης συντηρούν και διαθέτουν ανθρώπινους γαμέτες, ωοθηκικό και ορχικό ιστό, ζυγώτες και γονιμοποιημένα ωάρια, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς ή στο πλαίσιο της Ι.Υ.Α.».
2. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
« Οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης ιδρύονται με άδεια της Αρχής Ι.Υ.Α., η οποία ελέγχει, αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του Ν. 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
« Με απόφαση της Αρχής Ι.Υ.Α. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν για τη χορήγηση άδειας και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.».
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του Ν. 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής;
«6. Η άδεια λειτουργίας της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης ανακαλείται με απόφαση της Αρχής Ι.Υ.Α. προσωρινά έως έξι μήνες, αν διαπιστωθεί από την Αρχή ότι έπαψαν να υπάρχουν οι απαιτούμενες για τη χορήγησή της προϋποθέσεις, και οριστικά, αν αυτό επαναληφθεί και διαπιστωθεί κατά τον επόμενο έλεγχο.».