Άρθρο 28: Ιστοσελίδες Φαρμακείων, ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, δικαίωμα παροχής δεδομένων εφημεριών Φαρμακείων

Η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο σε φαρμακοποιούς με άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου. Τα ως άνω ηλεκτρονικά καταστήματα υπόκεινται σε έλεγχο και πιστοποίηση από τον Φορέα πιστοποίησης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, τα όργανα και η μέθοδος πιστοποίησης, ως επίσης και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του εν λόγω Φορέα πιστοποίησης.
2. Ο Φορέας Πιστοποίησης θα είναι αρμόδιος να θέτει τους κανόνες και περιορισμούς στη λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο, καθώς και να παραπέμπει πειθαρχικά τους παραβάτες, ώστε να διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον, η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών.
3. Κάθε φαρμακοποιός με άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου που διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα, οφείλει να τηρεί την κείμενη νομοθεσία περί διάθεσης φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών, ως και τη νομοθεσία περί ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τις προδιαγραφές που θεσπίζονται από το φορέα ελέγχου και πιστοποίησης του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
4. Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί που λειτουργούν φαρμακεία απαγορεύεται αυστηρώς να διαθέτουν διά του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα, συνταγογραφούμενα ή μη.
5. Στους παραβάτες φαρμακοποιούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται σωρευτικώς οι κυρώσεις: α) οι κυρώσεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα, β) χρηματικό πρόστιμο από πεντακόσια ( 500,00 € ) ευρώ έως πέντε χιλιάδες ( 5.000,00 € ) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και γ) του άρθρου 11 του Ν. 1963/1991, ως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3204/2003 και του άρθρου 39 του Ν. 4025/2011 με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.
6. Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί διά του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.
7. Η παροχή των δεδομένων εφημεριών φαρμακείων προς δημοσίευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανήκει, κατ’ αποκλειστικότητα, στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Σε οποιαδήποτε δημοσίευση δεδομένων εφημεριών φαρμακείων θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.