Άρθρο 03: (άρθρο 3 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α) «κράτος μέλος προέλευσης»: το κράτος μέλος όπου αφαιρείται το όργανο με σκοπό τη μεταμόσχευση.
β) «κράτος μέλος προορισμού»: το κράτος μέλος στο οποίο αποστέλλεται το όργανο με σκοπό τη μεταμόσχευση.
γ) «εθνικός αριθμός ταυτοποίησης του δότη/λήπτη»: ο κωδικός αναγνώρισης που δίνεται σε έναν δότη ή σε έναν λήπτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 3984/2011 (άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2010/53/ΕΕ).
δ) «προσδιορισμός του οργάνου»: η ανατομική περιγραφή ενός οργάνου, η οποία περιλαμβάνει 1. τον τύπο του (π.χ. καρδιά, ήπαρ) 2. κατά περίπτωση, τη θέση του (αριστερά ή δεξιά) στο σώμα και 3. κατά πόσον πρόκειται για ολόκληρο όργανο ή μέρος οργάνου, με μνεία του λοβού ή του τμήματος του οργάνου.
ε)«εξουσιοδοτημένος οργανισμός»: O Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, στον οποίο έχουν μεταβιβαστεί καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3984/2011 (άρθρο17 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/53/ΕΕ).