Άρθρο 33: Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας

Το άρθρο 33 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228,τ.Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Επιτρέπεται η ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.), ως εξής: α) δημοσίων ΜΗΝ στα δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ (ΜΗΝ- ΕΣΥ), β) δημοσίων ΜΗΝ στις δημόσιες μονάδες της ΠΦΥ (ΜΗΝ- ΠΕΔΥ), γ) αυτοτελών ιδιωτικών ΜΗΝ (εκτός ιδιωτικών κλινικών) και δ) ΜΗΝ ως μονάδων ιδιωτικών κλινικών.
2. Ως ΜΗΝ ορίζεται η υγειονομική μονάδα η οποία παρέχει υπηρεσίες υγείας θεραπευτικής ή χειρουργικής φύσεως, για τις οποίες δεν απαιτείται, γενική, ραχιαία ή επισκληρίδιος αναισθησία και νοσηλεία πέραν των 24 ωρών, σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και τις επιστημονικές προδιαγραφές.
3. Οι ΜΗΝ –ΕΣΥ δύνανται να αναπτύσσονται και να λειτουργούν:
α. Είτε σε Νοσοκομεία δυναμικότητας 400 και άνω κλινών, εκτός του κτιριακού συγκροτήματος αυτών, στα οποία υπάγονται οργανικά και διοικητικά και αποτελούν αυτοτελείς αποκεντρωμένες υγειονομικές μονάδες αυτών, με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό, με συνέχιση λειτουργίας της υφιστάμενης Βραχείας Νοσηλείας.
β. Είτε σε Νοσοκομεία δυναμικότητας 400 και άνω κλινών εντός του κτιριακού συγκροτήματος αυτών, όπου αποτελούν αυτοτελείς υγειονομικές μονάδες αυτών με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό.
γ. Είτε σε νοσοκομεία δυναμικότητας κάτω των 400 κλινών, χωροταξικά στον ίδιο χώρο με αυτά, και τα οποία θα λειτουργούν παράλληλα με τα υφιστάμενα Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, καταρτίζεται, τροποποιείται και συμπληρώνεται ο λεπτομερής κατάλογος των ιατρικών θεραπευτικών ή χειρουργικών πράξεων, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε ΜΗΝ.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας , μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και ο απαραίτητος τεχνικός εξοπλισμός για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία των ΜΗΝ. Καθορίζεται επίσης η σύνθεση του απαραίτητου ιατρικού, νοσηλευτικού, λοιπού προσωπικού, οι αναγκαίες ειδικότητες καθώς και οι λεπτομέρειες για τη διοικητική και επιστημονική διεύθυνση των ΜΗΝ, το ωράριο λειτουργίας, ο τρόπος και η διαδικασία παραπομπής σε αυτές, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Στην ίδια ΥΑ καθορίζονται η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο έλεγχος για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας στις ΜΗΝ της περίπτ. (γ΄) της παρ. 1 του παρόντος.
Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ καθορίζονται τα δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ με τα οποία συνδέονται επιστημονικά οι ΜΗΝ των περιπτώσεων (α)(β)(γ) της παρ. 1 του παρόντος.
6. Για την ίδρυση και λειτουργία ΜΗΝ στις δημόσιες μονάδες της ΠΦΥ (ΠΕΔΥ) απαιτείται έγκριση σκοπιμότητας από τον Υπουργό Υγείας, έπειτα από εισήγηση της οικείας ΔΥΠΕ και απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ.
7. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη σύναψη συμβάσεων μεταξύ ΜΗΝ και Ασφαλιστικών Φορέων,
8. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κοστολόγηση
των ιατρικών πράξεων βάσει των οποίων θα λαμβάνει χώρα η αποζημίωση των ΜΗΝ».
9. Όπου στις προαναφερόμενες περιπτώσεις απαιτείται διατύπωση γνώμης από το ΚΕΣΥ, αυτή οφείλει να εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.