Άρθρο 20:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ν. 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 8 πωλεί ή αγοράζει ή προσφέρει προς πώληση ή αγορά γεννητικό υλικό ή γονιμοποιημένα ωάρια ή προϊόντα προερχόμενα από γονιμοποιημένα ωάρια, ή μεσολαβεί στην πώληση ή αγορά των ανωτέρω, ή αποκρύπτει ή παραποιεί στοιχεία του ιατρικού φακέλου με σκοπό την πώληση γενετικού υλικού ή γονιμοποιημένων ωαρίων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν, όμως, ο υπαίτιος διαπράττει τις ως άνω πράξεις κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος που αποκόμισε υπερβαίνει συνολικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, τιμωρείται με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα (10) ετών.».