Άρθρο 32: Εξόφληση υποχρεώσεων των πρώην νοσοκομείων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ενταγμένων στο Ε.Σ.Υ. από 1-6-2011

Στο Νόμο 4038/2012, όπως τροποποιημένα ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο υπό στοιχείο 34 Α
«Άρθρο 34 Α
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΣΥ ΑΠΟ 1-6-2011
1. Για λόγους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, οι ληξιπρόθεσμες μέχρι 30-09-2011 υποχρεώσεις των πρώην (5) πέντε Νοσοκομείων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ήδη ενταγμένων στο Ε.Σ.Υ. από 1-06-2011 κατ’ άρθρο 32 του Νόμου 3918/2011, δύναται να εξοφλούνται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ειδικότερα από την χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προβλέπεται στο άρθρο 34 του Νόμου 4038/2012 όπως τροποποιημένα ισχύει.
2. Η παρούσα διάταξη δεν θίγει την καθολική διαδοχή του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 1-1-2012 σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 29 του Νόμου 3918/2011 αλλά και την ΚΥΑ Εργασίας Υγείας ΦΕΚ Β΄3010/29-12-2011 και την καθολική διαδοχή του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. από το ΕΣΥ αναφορικά με τα πρώην (5) πέντε Νοσοκομεία του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ήδη ενταγμένα στο ΕΣΥ από 1-06-2011 κατ’ άρθρο 32 του Νόμου 3918/2011, ούτε και τις εκκρεμείς δίκες.
3. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας, καθορίζεται κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».