Άρθρο 17:

Το άρθρο όγδοο του Ν. 3089/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα άρθρα 1458 και 1464 του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται μόνο στην περίπτωση που η αιτούσα ή εκείνη που θα κυοφορήσει το τέκνο έχει την κατοικία της ή την προσωρινή διαμονή της στην Ελλάδα.».