Άρθρο 02: (άρθρο 2 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Αντικείμενο

Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ρυθμίζονται :
α) διαδικασίες για τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το χαρακτηρισμό οργάνων και δοτών.
β) διαδικασίες για τη διαβίβαση των απαραίτητων πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των οργάνων.
γ) διαδικασίες για την εξασφάλιση της υποβολής στοιχείων για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις.