Άρθρο 38: Ανακατανομή μεταξύ νοσοκομείων των πιστώσεων δεδουλευμένων εφημεριών

1. Οι πιστώσεις των δεδουλευμένων εφημεριών ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ του οικονομικού έτους 2013, οι οποίες έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί, στο πλαίσιο του συνόλου των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας της ίδιας περιόδου, μπορούν να ανακατανέμονται μεταξύ των νοσοκομείων και να τακτοποιούνται νομίμως, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς.
2. Οι πρόσθετες εφημερίες του άρθρου 4, παρ. 1, του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄) που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2012 και 2013 και εγκρίθηκαν μεταγενέστερα από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες είναι νόμιμες και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισμού των νοσοκομείων

  • 21 Μαρτίου 2014, 12:50 | Μ.Κ.

    Στο παραπάνω άρθρο δεν γίνεται λόγος για την αποπληρωμή των οφειλόμενων ΤΑΚΤΙΚΩΝ εφημεριών του 2012, για τις οποίες μάλιστα είχε εκδοθεί σχετική απόφαση τον Δεκέμβριο του 2013 ( http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%937%CE%98-%CE%A9%CE%92%CE%92 ). Δεν ήταν δυνατή η αποπληρωμή των εφημεριών στο σύνολο των παραπάνω νοσοκομείων , με αποτέλεσμα τα χρήματα να επιστραφούν και να απαιτείται νέα νομοθετική ρύθμιση μέσα στο 2014. Η κυρία Μανουσάκη έχει αποστείλει στα νοσοκομεία που δεν προέβησαν στην αποπληρωμή των εφημεριών απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση νέας απόφασης από τον Ιανουάριο του 2014. Όλα όσα αναφέρω μπορείτε εύκολα να τα διασταυρώσετε εξάλλου. Παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις και προσθήκες στο παραπάνω άρθρο , ώστε να εξοφληθούν όλες οι οφειλόμενες εφημερίες.
    Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη εάν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι ιατροί στους οποιους οφείλονται ΤΑΚΤΙΚΕΣ εφημερίες από το 2012 και δεν είχαν συμπεριληφθεί στην παραπάνω απόφαση, με αποτέλεσμα να μην τους αναφέρω.
    Παρακαλώ όπως προχωρήσετε στην άμεση αποπληρωμή του συνόλου των οφειλόμενων εφημεριών σε όλους τους ιατρούς. Είναι δυσβάσταχτη περαιτέρω υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας τόσο για τους πολίτες όσο και για τους εργαζόμενους στον χώρο αυτό.