Άρθρο 15:

1. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση διάθεσης γονιμοποιημένων ωαρίων, κατά την οποία οι δότριες είναι έγγαμες ή συζούν σε ελεύθερη ένωση απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του συζύγου ή συντρόφου.».
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
« α. οι ιατρικές, εργαστηριακές, φαρμακευτικές και νοσηλευτικές δαπάνες πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών,».
3. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 3305/2005 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
« καθώς και αποζημίωση για τη βιολογική καταπόνησή του»
4. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 3305/2005 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η καταβολή των παραπάνω δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρμακευτικές, καθώς και των αποζημιώσεων γίνεται από τους λήπτες προς τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α. και εν συνεχεία δίδονται από αυτούς στους δότες, που αποτελούν και τους τελικούς αποδέκτες, επί τη βάσει αντίστοιχων αποδείξεων (παραστατικών), που εκδίδονται από τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση. Οι ως άνω αποδείξεις (παραστατικά) παραμένουν υποχρεωτικά στο αρχείο των ιατρών ή των Μονάδων Ί.Υ.Α. και γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση. Οι ιατροί ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Μ.Ι.Υ.Α., οι οποίοι διαμεσολαβούν μεταξύ ληπτών και δοτών η δοτριών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία των ως άνω προσώπων, δεν θεωρούνται πως προβαίνουν σε διάθεση γαμετών ή γονιμοποιημένων ωαρίων έναντι ανταλλάγματος, ούτε έχουν υποχρέωση να διαπιστώνουν τα αίτια των δοτών ή δοτριών που τους οδηγούν στη δήλωση της σχετικής βούλησής τους.».