Άρθρο 24: Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Κ.Α.Β

1. «Στις εξαιρέσεις της υποπαραγράφου 1.α. του άρθρου 33 του Ν.4024/11 (ΦΕΚ 226/Α/11), όπως ισχύει, υπάγονται, από την έναρξη ισχύος του Ν.4024/11 και οι κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.»
2. Μεταβατικά και έως 31/12/2014 διατηρείται σε ισχύ η παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 2519/97 (ΦΕΚ 165/Α/1997) τροποποιούμενη ως εξής:
«Η τροποποίηση του οργανισμού του Ε.Κ.Α.Β. γίνεται με κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.».