Άρθρο 35: Τιμητικές αμοιβές σε Ιατρούς

Το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 2889/2001 τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου εντός ή εκτός του νοσοκομείου ή του κέντρου υγείας ή η με οποιονδήποτε τρόπο απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί εκτός από το παράπτωμα της παραγράφου 1 εδάφιο α’ του άρθρου 77 του ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α’), το πειθαρχικό αδίκημα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς για υπάλληλο συμπεριφοράς του άρθρου 109 παρ. 2 ε. δ του ν. 2683/1999 και συνεπάγεται την άμεση θέση του παραβάτη σε κατάσταση αναστολής καθηκόντων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 104 του ιδίου νόμου, με απόφαση του Δ.Σ. της οικείας ΔΥΠΕ, που δεν απαιτείται να έχει περαιτέρω αιτιολογία εκτός από τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την παραπομπή του υπαιτίου στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της οριστικής παύσης.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή των ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και Β στην Ελλάδα και η καταβολή σε αυτούς της ανάλογης εύλογης τιμητικής αμοιβής μέσω ΕΛΚΕΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 18 του παρόντος άρθρου και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ΕΟΦ και προϊόντων αρμοδιότητάς του, όπως εκάστοτε εξειδικεύεται με τις αποφάσεις του , για την έκδοση των οποίων ρητά εξουσιοδοτείται με την παρούσα διάταξη.
Επίσης επιτρέπεται στους ιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Σ.Υ., καθώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας («Συμβουλευτικές Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων» για φάρμακα και θεραπείες) με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο, που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες, με ή χωρίς αμοιβή εφόσον έχουν λάβει σχετική άδεια από τον εποπτεύοντα αυτών φορέα. Η καταβολή της αμοιβής γίνεται μέσω του ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ ανάλογα με την ιδιότητα του ιατρού. Σε περίπτωση που απαιτείται εκπαιδευτική άδεια για τη συμμετοχή σε τέτοιες ομάδες εργασίας θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω. Η παρούσα παράγραφος συμπληρώνει τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 1397/1983.
2. Η εκπαιδευτική άδεια για συμμετοχή σε συνέδρια στο εσωτερικό ή το εξωτερικό χορηγείται στο επιστημονικό προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος θα έχει ανακοίνωση ή ενεργό συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις, συζητήσεις ή διαλέξεις ή μετέχει σε ομάδες εργασίας με αυστηρά επιστημονικό περιεχόμενο. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 18 του παρόντος άρθρου, για την παρακολούθηση παγκόσμιων ή πανευρωπαϊκών συνεδρίων ή συνεδρίων ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου τομέα και απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου, που εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο λειτουργός ή υπάλληλος γνωρίζει άριστα τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στο συνέδριο και ότι ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που απουσιάζει σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια δεν υπερβαίνει το 50% των υπηρετούντων στο τμήμα του αιτούντος και δεν διαταράσσεται κατά τα λοιπά η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.
Απαγορεύεται σε ιατρούς, στο λοιπό επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, καθώς και σε πανεπιστημιακούς ιατρούς, που εργάζονται σε κλινικές εγκατεστημένες σε νοσοκομεία ή των ΑΕΙ, να συμμετέχουν σε συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτερικό ή εξωτερικό, που οργανώνονται από φαρμακευτικές εταιρείες ή εταιρείες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την προβολή των προϊόντων τους.
Επιτρέπεται η καταβολή τιμητικής αμοιβής από φαρμακευτικές εταιρείες και λοιπές εταιρείες προϊόντων ΕΟΦ, στους προσκεκλημένους ομιλητές ή προεδρεύοντες συνεδριάσεων των επιστημονικών εκδηλώσεων τύπου Α και Β. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από τον διοργανωτή αποκλειστικά και μόνο μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ).

 • 22 Μαρτίου 2014, 12:48 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΟΥ

  Προς
  Υπουργό Υγείας
  κ. Α. Γεωργιάδη
  Πρόεδρο ΕΟΦ
  Πρόεδρο ΣΦΕΕ

  Αθήνα, 22 Μαρτίου 2014
  Αρ. Πρωτ. 868

  H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανάρτηση στη Διαύγεια τροποποίησης του άρθρου 11 παρ.1 του Ν. 2889/2001 σχετικά με τις τιμητικές αμοιβές σε ιατρούς.
  Η κατ’ εξαίρεση συμμετοχή των ιατρών Ε.Σ.Υ. σε Επιστημονικές εκδηλώσεις τύπου Α στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και Β στην Ελλάδα και η καταβολή σε αυτούς της ανάλογης εύλογης τιμητικής αμοιβής μέσω ΕΛΚΕΑ, θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό η συμμετοχή τους στις αντίστοιχες εκδηλώσεις αποκαθιστά το επιστημονικό κύρος των νοσοκομειακών ιατρών αλλά και ενισχύει την επιστημονική σημασία των εκδηλώσεων.
  Χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία της ανάρτησης του άρθρου αυτού η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναμένει και την τελική ρύθμιση.

  Με τιμή

  Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
  Στυλιανή Ηρακλειανού Μαρίνα Νούτσου