Άρθρο 36: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕΑ

Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 1) του στοιχείου γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3329/2005 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Η σύσταση, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, ελέγχου και διαχείρισης και η ρύθμιση του τρόπου ανάληψης, διαχείρισης και διάθεσης των κονδυλίων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη λειτουργία του Λογαριασμού γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του ΚΕΣΥΠΕ».
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 69 του Ν. 3918/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην ανώτατη εποπτεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής υπάγεται επίσης η εποπτεία των ΕΛΚΕΑ της Χώρας. Ο Διοικητής της 1ης ΔΥΠΕ εισηγείται στο ΚΕΣΥΠΕ κάθε πρόσφορο μέτρο για τη βελτίωση της λειτουργίας τους και για την έκδοση της προβλεπόμενης από το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 1) του στοιχείου γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3329/2005 Υπουργικής απόφασης.»