Άρθρο 37: Αυτοδίκαιη μεταφορά προσωπικού σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και στην Ε.Σ.Δ.Υ. Ρύθμιση Οικονομικών Θεμάτων Ε.Σ.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.)

1. Υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Νοσηλευτικής που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρονται αυτοδικαίως σε κενή οργανική θέση ή σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, κατηγορίας και ειδικότητας αντίστοιχης με τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. – Ν.Π.Δ.Δ., με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
2. Oι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κλάδων/ειδικοτήτων: ΠΕ Βιολόγων, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Παρασκευαστών και ΔΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, του Υπουργείου Υγείας, μετατάσσονται/μεταφέρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του νόμου με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) για την στελέχωση των εργαστηρίων αυτής.
Για την αυτοδίκαιη μετάταξη/μεταφορά εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
3. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες αυτής, μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2014, εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού.