Άρθρο 05: (άρθρο 5 οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό οργάνων και δοτών

1. Όταν πρόκειται να ανταλλαγούν όργανα με σκοπό τη μεταμόσχευση μεταξύ κρατών μελών, πριν από την ανταλλαγή των οργάνων, η αρμόδια αρχή ή ο εξουσιοδοτημένος οργανισμός του κράτους μέλους προέλευσης διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές ή στους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς των δυνητικών κρατών μελών προορισμού τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί για τον χαρακτηρισμό των αφαιρούμενων οργάνων και των δοτών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 16 του ν. 3984/2011.
2. Όταν ορισμένες από τις πληροφορίες που πρόκειται να διαβιβαστούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν είναι διαθέσιμες τη στιγμή της αρχικής διαβίβασης και καθίστανται διαθέσιμες αργότερα, διαβιβάζονται σε εύθετο χρόνο ώστε να καταστεί εφικτή η λήψη ιατρικών αποφάσεων:
α) από την αρμόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό του κράτους μέλους προέλευσης στην αρμόδια αρχή ή στον εξουσιοδοτημένο οργανισμό του κράτους μέλους προορισμού ή
β) απευθείας από τον Οργανισμό αφαίρεσης στη Μονάδα μεταμόσχευσης.
3. Οι Οργανισμοί αφαίρεσης και οι Μονάδες μεταμόσχευσης διαβιβάζουν αμελλητί στον ΕΟΜ αντίγραφο των πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν άρθρο.