Άρθρο 01:(άρθρο 1 της οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στη διασυνοριακή ανταλλαγή ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης