Άρθρο 06: (άρθρο 6 οδηγίας 2012/25/ΕΕ) Πληροφορίες για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των οργάνων

1. Σε περίπτωση αποστολής οργάνου με σκοπό τη μεταμόσχευση προς άλλο κράτος μέλος, ο ΕΟΜ οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό του κράτους μέλους προορισμού σχετικά με :
α) τον προσδιορισμό του οργάνου.
β) τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης του δότη.
γ) την ημερομηνία αφαίρεσης.
δ) την ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας του κέντρου αφαίρεσης.
2. Σε περίπτωση λήψης οργάνου με σκοπό τη μεταμόσχευση από άλλο κράτος μέλος, ο ΕΟΜ οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο οργανισμό του κράτους μέλους προέλευσης σχετικά με
α) τον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης του λήπτη ή, αν το όργανο δεν μεταμοσχεύθηκε, σχετικά με την τελική του χρήση.
β) την ημερομηνία μεταμόσχευσης, κατά περίπτωση.
γ) την ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας της μονάδας μεταμόσχευσης.