Άρθρο 18:

1. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
« Με απόφαση της Αρχής Ι.Υ.Α. καθορίζονται οι όροι της διασύνδεσης αυτής.».
2. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Ν. 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Μ.Ι.Υ.Α. ιδρύονται και λειτουργούν με άδεια της Αρχής Ι.Υ.Α., η οποία ελέγχει, αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του Ν. 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση της Αρχής Ι.Υ.Α. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Υ.Α., η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησής της, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.».
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του Ν. 3305/2005 αντικαθίσταται ως εξής;
«5. Η άδεια λειτουργίας της Μ.Ι.Υ.Α. ανακαλείται με απόφαση της Αρχής .Ι.Υ.Α. προσωρινά έως έξι μήνες, αν διαπιστωθεί από την Αρχή ότι έπαψαν να υπάρχουν οι απαιτούμενες για τη χορήγησή της προϋποθέσεις και οριστικά αν αυτό επαναληφθεί και διαπιστωθεί κατά τον επόμενο έλεγχο.».