Άρθρο 11: Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2716/1999

Το τρίτο εδάφιο της με αριθμ. 2 παραγράφου του άρθρου 2 του Ν. 2716/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές είναι εννεαμελής και αποτελείται από:
α) έναν ψυχίατρο και έναν παιδοψυχίατρο,
β) έναν κοινωνικό λειτουργό,
γ) έναν νοσηλευτή με ειδικότητα στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας ή με μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην ψυχική υγεία και εμπειρία στην ψυχική υγεία,
δ) έναν ψυχολόγο,
ε) δύο νομικούς,
στ) δύο εκπροσώπους των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή των συλλόγων οικογενειών των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.».