Άρθρο 29: Πειθαρχικά Συμβούλια Φαρμακευτικών Συλλόγων

Το άρθρο 63 του Ν. 3601/1928 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας της χώρας (άρθρο 3 του Ν. 3852/2010) συνιστάται πειθαρχικό Συμβούλιο, στην αρμοδιότητα του οποίου περιλαμβάνονται όλα τα μέλη των λειτουργούντων σε αυτήν φαρμακευτικών συλλόγων και το οποίον συγκροτείται:
Α. Από τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας, ως Προέδρου.
Β. Από έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας Περιφέρειας, ΠΕ κατηγορίας, οριζομένου με απόφαση του Περιφερειάρχη.
Γ. Από τρία (3) μέλη – φαρμακοποιούς, που θα προέρχονται από τους λειτουργούντες στην Περιφέρεια Φαρμακευτικούς Συλλόγους, οι οποίοι έχουν τα κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου προσόντα και εκλέγονται, με τους αναπληρωματικούς τους, κατά τις αρχαιρεσίες αυτών, όπως εκλέγεται η Διοίκηση τους.
Η παραπάνω εκλογή των τριών μελών ενεργείται ως εξής :
Στις περιφέρειες που λειτουργούν άνω των τεσσάρων (4) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, οι τρεις σε μεγαλύτερη δύναμη μελών εκλέγουν από ένα (1) μέλος.
Στις Περιφέρειες που λειτουργούν τρείς (3) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι εκλέγεται ένα μέλος από κάθε Σύλλογο.
Στις Περιφέρειες που λειτουργούν δύο (2) Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, ο μεγαλύτερος σε αριθμό μελών εκλέγει δύο (2) μέλη και ο δεύτερος ένα (1) μέλος.
2. Ειδικά στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται δύο (2) Πειθαρχικά Συμβούλια ως εξής:
α) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες : α) Κεντρικού Τομέα Αθηνών, β) Βόρειου Τομέα Αθηνών, γ) Δυτικού Τομέα Αθηνών, δ) Νοτίου Τομέ Αθηνών, ε) Δυτικής Αττικής και στ) Ανατολικής Αττικής (άρθρο 3 παρ. 3 περ. Θ΄ Ν. 3852/2010) και
β) Πειθαρχικό Συμβούλιο Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιά με δικαιοδοσία στα μέλη του, που λειτουργούν φαρμακείο στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιώς και Νήσων (άρθρο 3, παρ. 3 περ. Θ΄ Ν. 3852/2010)
γ) Τα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιώς συγκροτούνται α) από τους προέδρους αυτών, β) τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής, οριζομένων με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής και γ) τρία (3) μέλη κάθε Συλλόγου που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο που εκλέγεται η διοίκηση αυτών.
3. Αναπληρωτές ορίζονται: α) του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου της έδρας της Περιφέρειας και ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού, β) του εκπροσώπου της αρμόδιας Περιφέρειας, ο οριζόμενος προς τούτο έτερος τοιούτος και γ) των τριών μελών Φαρμακοποιών των Φαρμακευτικών Συλλόγων, άλλα μέλη που εκλέγονται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως τα τακτικά μέλη.
4. Το από τις διατάξεις του άρθρου 15 του .Ν. 1389/38, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4025/2011 και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 4/6-4-1929 (ΦΕΚ Α΄137), προβλεπόμενο παράβολο για την κατάθεση έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου που ορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, κατατίθεται στον Φαρμακευτικό Σύλλογο της έδρας της περιφερείας όπου λειτουργεί το Πειθαρχικό Συμβούλιο και επιστρέφεται στον ασκήσαντα την έφεση αν αθωωθεί, και καταπίπτει υπέρ του Συλλόγου αν απορριφθεί.
5. Χρέη Διοικητικού Γραμματέα και πρακτικογράφου θα εκτελεί δικηγόρος (ή νομικός) προσλαμβανόμενος από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο της έδρας της Περιφέρειας (με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών), ο οποίος θα μετέχει των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου άνευ γνώμης και ψήφου.
6. Τα συγκροτηθέντα μέχρι σήμερα Πειθαρχικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων καταργούνται και διεξάγονται νέες αρχαιρεσίες, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, για την ανάδειξη των νέων εκπροσώπων αυτών στα Πειθαρχικά συμβούλια των Περιφερειών της χώρας. Οι εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις στα καταργούμενα Πειθαρχικά Συμβούλια διαβιβάζονται αρμοδίως στα νέα Πειθαρχικά Συμβούλια.».