Ερώτηση 16

Ποιοι, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να είναι οι πάγιοι όροι που πρέπει να τεθούν κατά τη συμμετοχή των ενώσεων οικονομικών φορέων; παρακαλώ προσδιορίστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου].

Διευκρίνηση: Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ , οι πάγιοι όροι θα αφορούν στα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ή την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων , ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ οι πάγιοι όροι θα αφορούν στα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχετικά με κριτήρια προεπιλογής και ποιοτικής επιλογής.

Οριζόντια διευκρίνιση: Για διευκόλυνση των αποδεκτών του παρόντος εγγράφου στο Παράρτημα παρατίθενται οι συναφείς με τα παραπάνω θέματα διατάξεις των οδηγιών.

Τέλος επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις απαντήσεις σε όλα τα παραπάνω, είναι ευπρόσδεκτες ενδεχόμενες παρατηρήσεις/σχόλια που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις παραπάνω ερωτήσεις/επιλογές, εφόσον αφορούν θέματα του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης.