Επιλογή 15

Σε περίπτωση επιλογής της περίπτωσης (i) ανωτέρω:
με ποιόν τρόπο θεωρείτε πως θα πρέπει να τεθούν οι ως άνω πάγιοι όροι;
i) με την πράξη ενσωμάτωσης των Οδηγιών, ή
ii ) με κανονιστική πράξη, ή
(iii) με τη θέση παγίων όρων σε πρότυπα τεύχη διακηρύξεων που να αφορούν την πλήρωση των απαιτήσεων εκ μέρους των ενώσεων οικονομικών φορέων, ή
(iv) με έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών (μη δεσμευτικών) προς τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, ή
(v) με συνδυασμό των ανωτέρω (προσδιορίστε) ή
(vi) άλλο;