Ερώτηση 2

Στο παραπάνω πλαίσιο θεωρείται σκόπιμο:
(i) να γνωστοποιείται η διαπίστωση/εντοπισμός και σε άλλες Αρχές /φορείς/όργανα του Δημοσίου, ή/και
(ii) να προβλέπεται η επιβολή διοικητικών ή/και πειθαρχικών ή/και ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση μη λήψης των κατάλληλων μέτρων; [προσδιορίστε με χρήση ελεύθερου κειμένου]