Επιλογή 3

Σε περίπτωση που στην Επιλογή 1 επιλεγεί το (β) παρακαλείσθε να προσδιορίσετε το πλέον ενδεδειγμένο (νομικό) εργαλείο, λαμβάνοντας υπόψη τη δεσμευτικότητα τους, για την υιοθέτηση των “κατάλληλων μέτρων”;
(i) μέσω της πράξης ενσωμάτωσης των Οδηγιών, ή
(ii) με κανονιστική πράξη, ή
(iii) με διοικητικές πράξεις της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής, ή
(iv)με έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών (μη δεσμευτικών) προς τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, ή
(v) άλλο ή
(vi) με συνδυασμό των ανωτέρω (προσδιορίστε)