Επιλογή 14

Δεδομένης της δυνατότητας που παρέχεται από τις διατάξεις των Οδηγιών στα κράτη μέλη να μπορούν να θέσουν πάγιους όρους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και τα κριτήρια προεπιλογής και ποιοτικής επιλογής κατά τα ανωτέρω, κρίνετε σκόπιμο/αναγκαίο/χρήσιμο:

i) να τεθούν πάγιοι όροι που αφορούν στα κριτήρια και τις απαιτήσεις συμμετοχής για τις ενώσεις οικονομικών φορέων. Παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου] ή

ii) ότι δεν θα πρέπει να τεθούν πάγιοι όροι αλλά να παρέχεται διακριτική ευχέρεια στις αναθέτουσες αρχές/ στους αναθέτοντες φορείς να καθορίζουν τους όρους πλήρωσης των κριτηρίων και απαιτήσεων για τις ενώσεις οικονομικών φορέων. Παρακαλώ τεκμηριώστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου]

Διευκρινίσεις: Σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων Οδηγιών , στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν όμιλοι (στο εξής ενώσεις) οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και προσωρινών ενώσεων. Οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς δεν υποχρεώνουν τις εν λόγω ενώσεις να διαθέτουν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής.
Περαιτέρω, ορίζεται πως, όπου κριθεί απαραίτητο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχετικά με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ή την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 58 Οδηγίας 2014/24, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι αναλογικό.
Στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25 ορίζεται πως, όπου κριθεί απαραίτητο, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τα κριτήρια προεπιλογής και ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 81 Οδηγίας 2014/25, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι αναλογικό.
Οι ως άνω διατάξεις των νέων Οδηγιών προβλέπουν εν συνεχεία πως τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν τυποποιημένους (στο εξής πάγιους) όρους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι όμιλοι οικονομικών φορέων θα ικανοποιούν την απαίτηση αυτή.