Ερώτηση 6

Σε ο, τι αφορά στη χωριστή έκθεση που περιλαμβάνεται στο φάκελο της σύμβασης αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, ποια ειδικότερα στοιχεία θεωρείτε πως πρέπει να περιλαμβάνει η εν λόγω έκθεση ; παρακαλώ προσδιορίστε [με χρήση ελεύθερου κειμένου]