Ερώτηση 5

Θεωρείτε πως πρέπει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των Οδηγιών σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και στους υπεργολάβους, ως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 4281/2014 ; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, παρακαλώ προσδιορίστε το σημείο της αλυσίδας της υπεργολαβίας έως του οποίου θεωρείτε πως πρέπει να επεκταθεί αυτό (π.χ. στον κύριο υπεργολάβο ή στους υπεργολάβους του υπεργολάβου και ούτω καθεξής στην αλυσίδα της υπεργολαβίας) [με χρήση ελεύθερου κειμένου]