Ερώτηση 8

Α) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί «με κατάλληλα αποδεικτικά μέσα» –δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ- να αποδείξει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κρίνετε σκόπιμο η συμμετοχή του υποψηφίου να αποκλείεται υποχρεωτικά πάντα από την α.α. ή να εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια εφόσον συντρέχει μια ή περισσότερες από τις προαναφερθείσες καταστάσεις με σχετική πρόβλεψη στα έγγραφα της σύμβασης, εκτιμώντας ad hoc το είδος της υπό ανάθεσης σύμβασης και τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις και απαιτήσεις αυτής;
Β) Ποια μπορούν κατά την κρίση σας και με βάση την εμπειρία σας να αποτελέσουν τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα (πλην της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή διοικητικής απόφασης με δεσμευτική ισχύ);
Γ) Αναφέρατε εάν οι απαντήσεις σας στα Α-Β ισχύουν και για διαδικασίες συμβάσεων των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο ΙΙ άρθρα 7-14 της Οδηγίας 25/2014 (φυσικό αέριο, θερμότητα, ηλεκτρισμός, ύδωρ, υπηρεσίες μεταφορών, λιμένες και αερολιμένες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων) από Φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς ύδατος, ενέργειας, μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και εάν όχι αναφέρατε αναλυτικά ποια σημεία θεωρείται κρίσιμα να διαφοροποιηθούν για τις δραστηριότητες αυτές. Παρακαλώ αιτιολογήστε την απάντηση σας.

Διευκρινίσεις: Η επιλογή αυτή αποτελεί νέα ρύθμιση που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα επέκτασης και σε περιπτώσεις απόδειξης με άλλα μέσα – πλην των περιπτώσεων απόδειξης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή διοικητική απόφαση με δεσμευτική ισχύ- του υποχρεωτικού λόγου αποκλεισμού που προβλέπεται στο άρθρο 57 παρ. 2 υποπ. 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και αφορά στην αποδεδειγμένη μη καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Επισημαίνεται συναφώς ότι οι οδηγίες καθορίζουν τα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων. Για κάποια εξ αυτών ο προσδιορισμός τους στις οδηγίες είναι εξειδικευμένος, ενώ για άλλα ορίζεται ότι ισχύουν τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες, κατά το εθνικό δίκαιο, αρχές του κράτους μέλους. Τέλος, για ορισμένους λόγους αποκλεισμού , καθώς και για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας , οι οδηγίες δεν περιέχουν καμία σχετική πρόβλεψη για τα αποδεικτικά μέσα. Τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να παρέχουν επίσημη δήλωση στις περιπτώσεις που δεν εκδίδονται τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά ή όταν τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Τέλος, υποχρεούνται να παρέχουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών, εφόσον το ζητούν, πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού , της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων και της συμμόρφωσης με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα .
Κατά την απάντηση στην εν λόγω ερώτηση απαιτείται να συμπεριληφθούν τα πιστοποιητικά/έγγραφα με τα οποία θα παρέχονται οι σχετικές αποδείξεις. Σε περίπτωση ύπαρξης βάσης δεδομένων/αρχείου από την οποία θα μπορούσαν να αντλούνται τα εν λόγω στοιχεία, δέον είναι να αναφερθεί επίσης.