Ερώτηση 12

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας παρακαλείσθε να προτείνετε άλλους (πλην του μέγιστου χρόνου αποκλεισμού) ειδικότερους όρους εφαρμογής και ιδίως τις ειδικότερες νομοθετικές ή/και κανονιστικές ή/και διοικητικές διατάξεις που είτε ήδη ενδεχομένως υπάρχουν στο υφιστάμενο εθνικό θεσμικό πλαίσιο είτε απαιτούνται για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στα άρθρα 57 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ & 80 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ.
Διευκρινίσεις: Η εν λόγω ρύθμιση προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου αρ. 57 παρ. 7 και 80 παρ. 3 των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ.