Επιλογή 13

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο τρίτου φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο συμμετέχων σε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης οικονομικός φορέας για την πλήρωση των κριτηρίων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή/και των κριτηρίων της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, συντρέχουν ένας ή περισσότεροι μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού :
(α) να αντικαθίσταται υποχρεωτικά ο τρίτος φορέας ή
(β) να εναπόκειται η δυνατότητα αντικατάστασης στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσα αρχής/αναθέτοντα φορέα με σχετική πρόβλεψη στα έγγραφα της σύμβασης, εκτιμώντας ad hoc το είδος της υπό ανάθεσης σύμβασης και τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις και απαιτήσεις αυτής;

Διευκρινίσεις: Τόσο στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ όσο και στις υφιστάμενες (2004/18/ΕΚ & 2004/17/ΕΚ) παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων οικονομικούς φορείς να στηρίζονται στις ικανότητες τρίτων φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική φύση της μεταξύ τους σχέσης, προκειμένου να ικανοποιούν τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή/και τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που ζητούνται από τις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς.
Περαιτέρω, στις νέες οδηγίες προβλέπεται για πρώτη φορά ως νέα ρύθμιση η ως άνω δυνατότητα των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων να απαιτήσουν από τον οικονομικό φορέα, ή να υποχρεωθεί ο τελευταίος από τα κράτη μέλη, να αντικαταστήσει τον τρίτο φορέα στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού .
(Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ εκ παραδρομής στο επίσημο ελληνικό κείμενο αναγράφει: “Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα, ή δύναται να υποχρεωθεί σχετικώς από το κράτος μέλος, να αντικαταστήσει φορέα έναντι του οποίου δεν συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού» αντί του ορθού “Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα, ή δύναται να υποχρεωθεί σχετικώς από το κράτος μέλος, να αντικαταστήσει φορέα έναντι του οποίου συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού»).